Παράρτημα Γ’

Για να δείτε το Παράρτημα πατήστε: Παράρτημα Γ’

  • 21 Μαΐου 2019, 00:43 | Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στον χώρο της Ψυχικής Υγείας

    “Κατά το διάστηµα αυτό απαγορεύεται η χορήγηση οποιασδήποτε φαρµακευτικής αγωγής και η εκτέλεση οποιασδήποτε θεραπευτικής ιατρικής πράξης, εκτός και αν επείγοντες λόγοι υγείας επιτάσσουν διαφορετικά.” Να συμπληρωθεί “σωματικής υγείας”.

  • 18 Μαΐου 2019, 19:10 | Άννα Εμμανουηλίδου

    Παράρτημα Γ. “Κατά το διάστηµα αυτό απαγορεύεται η χορήγηση οποιασδήποτε φαρµακευτικής αγωγής και η εκτέλεση οποιασδήποτε θεραπευτικής ιατρικής πράξης, εκτός και αν επείγοντες λόγοι υγείας επιτάσσουν διαφορετικά. “ Να αντικατασταθεί με το : “σωματικής υγείας”, διαφορετικά ακυρώνεται παντελώς η ασφαλιστική αυτή δικλείδα που προτείνει το ΣχΝ, καθώς η συνήθης ψυχιατρική πρακτική θεωρεί α) ότι το άτομο που διαγιγνώσκεται με κάποια ψυχική πάθηση οφείλει να του χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή “για λόγους υγείας”, καθώς η ψυχική κρίση ορίζεται ως ασθένεια, β) θεωρεί την άρνηση φαρμακευτικής αγωγής από τους ενδιαφερόμενους ως ένδειξη νόσου, καθώς υπονοοείται ότι ο εκ κρίσει ευρισκόμενος πολίτης “δεν μπορεί να αναγνωρίσει το νοσηρόν της καταστάσεώς του”. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα άρνησης φαρμακευτικής αγωγής από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, και η αναζήτηση από την πλευρά του ιδρύματος άλλων εναλλακτικών προς την φαρμακοθεραπεία θεραπευτικών προσεγγίσεων, σε περίπτωση μη ενημερης συγκατάθεσης του φερόμενου ως ασθενούς. Θεσμικά αυτό έχει βρει πρόσφατα την εφαρμογή του στη δημόσια ψυχιατρική της Νορβηγίας, όπου οι νοσηλευόμενοι μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν αν θα δεχτούν ή όχι φαρμακευτική αγωγή. Αυτό σημαίνει ότι το ίδρυμα θα είναι σε θέση να προσφέρει άλλες θεραπευτικές εναλλακτικές. Γι’ αυτό και η εξειδικευμένη εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα κρίσεων κρίνεται απολύτως επείγουσα, διαφορετικά ο νέος νόμος θα καταντήσει γρήγορα κενό γράμμα.