Άρθρο 15 – Ένδικα μέσα

Κατά της απόφασης που διατάσσει την ακούσια νοσηλεία χωρεί έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.