Άρθρο 16 – Γενικές διατάξεις

1. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εισαγωγή του προσώπου που χρήζει ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης για εξέταση, μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την ακούσια νοσηλεία, τη θεραπευτική ευθύνη αυτού φέρει ο επιστημονικός διευθυντής της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, ο οποίος τη διατηρεί εφόσον το δικαστήριο διατάξει την συνέχιση της νοσηλείας.
2. Καθ’ όλη τη διαδικασία της ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης η επικοινωνία ανάμεσα στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές και τα νοσηλευτικά ιδρύματα, εκτός των επιδόσεων προς τον ασθενή, δύνανται να πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεομοιότυπου.

 • 22 Μαΐου 2019, 13:41 | ΑΘΗΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

  Άρθρο 16:
  Η παράγραφος 2 δημιουργεί θέμα προσωπικών δεδομένων για τους ασθενείς. Πως προστατεύονται; Τι πληροφορίες διακινούνται;

 • 20 Μαΐου 2019, 20:46 | Κατερίνα Χατζή

  1. Το διάστημα αυτό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο και πρέπει να προβλέπεται αποζημίωση για τον φερόμενο ως ασθενή που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία καθώς και έλαβε φαρμακευτική αγωγή παρά τη θέλησή του σε περίπτωση που κριθεί ότι ο φερόμενος ως ασθενής πρέπει να αφεθεί.
  Κατερίνα Χατζή : Μέλος του υπό σύσταση σωματείου ΔΑΛΥΨΥ( Δράση – Αλληλεγγύη Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας)

 • 20 Μαΐου 2019, 12:14 | Άννα Εμμανουηλίδου

  Χρειάζονται ασφαλιστικές δικλείδες σ’ αυτό, ώστε να μην επαναληφθεί τυφλά η μέχρι τούδε πρακτική της παντοδυναμίας του διευθυντή της κλινικής σε περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας, κατάσταση που επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο, την οικογένεια, αλλά και τον ίδιο τον διευθυντή, με αποτέλεσμα την αντανακλαστική του επιστροφή στην κλασική ψυχιατρική αντίδραση μονομερών αποφάσεων επί του νοσηλευομένου. Τέτοιες δικλείδες μπορούν να είναι πχ η αναγκαιότητα συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα φέρει την τελική ευθύνη και όχι μόνος του ένας διευθυντής.

 • 20 Μαΐου 2019, 12:22 | Γεώργιος Κακαβούλιας

  Παρ.1
  Η θεραπευτική ευθύνη του επιστημονικού δ/ντή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εισαγωγής ως την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης δεν προσδιορίζεται και πιθανόν να προκύψουν συνέπειες από διαφορετικές οπτικές γωνίες των συμμετεχόντων στη θεραπεία (ασθενή και ιατρών). Θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά αν μπορεί να προβαίνει σε ό, τι κρίνει θεραπευτικά αναγκαίο τόσο από άποψη θεραπευτικού πλαισίου, όσο και από άποψη φαρμακευτικής αγωγής, καθώς επίσης για τη δυνατότητα ή μη άρνησης λήψης της αγωγής εκ μέρους του φερόμενου ασθενή.