Άρθρο 38 Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικότητας αναισθησιολογίας και νεφρολογίας, α) των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2021, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67) έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022 κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) και β) των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022 κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4865/2021, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως τις 31.12.2022, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα στον οποίον υπηρετούν. Η αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του φορέα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα.