Άρθρο 8 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών

 

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών παρατείνεται έως την 30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υγείας της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4931/2022 (Α΄ 94), περί της έναρξης ισχύος του θεσμού του προσωπικού ιατρού.
2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.7.2022 έως 30.9.2022 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.