Άρθρο 25 Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και της δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

 

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της δωρεάν διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.