Άρθρο 30 Παράταση της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

 

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), περί της διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.