Άρθρο 35 Παράταση της διαδικασίας αποδοχής δωρεών

 

1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της διαδικασίας χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας δωρεών για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
5. Η ισχύς του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) περί της διαδικασίας αποδοχής από πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2022.

  • 15 Ιουνίου 2022, 09:00 | Κώστας Δημητρίου

    Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα δωρεάς στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας (ΕΟΔΥ) με πρόβλεψη με ειδικό κωδικό στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος για αναφορά του συγκεκριμένου ποσού και ότι το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα για τον υπολογισμό φόρου (έκπτωση φόρου).