Άρθρο 16 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

 

Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.

  • 15 Ιουνίου 2022, 09:16 | Κώστας Δημητρίου

    Πρέπει να προβλεφθεί ότι τα self-tests και τα rapid-tests καλύπτονται ως δαπάνη κατά 75% από τον φορέα ασφάλισης του καθενός, ανεξάρτητα αν είναι εμβολιασμένος ή όχι.
    Για ανήλικους ή ανασφάλιστους ή ΑΜΕΑ να προβλέπεται κάλυψη στο 100% της δαπάνης.