Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων.

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), με το παρόν πόρισμα “Αποτύπωση Απαιτήσεων Τεχνολογιών Ιχνηθέτησης Καυσίμων” της Ομάδας Εργασίας «για τη σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων» που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθ. πρωτ. Δ6Α1145541ΕΞ2012 – 19.10.2012 απόφαση, προωθεί την αποτύπωση λειτουργικών απαιτήσεων Ιχνηθέτησης Καυσίμων καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας, όπως και του σχετικού πληροφοριακού συστήματος που θα ενισχύσει τον ελεγκτικό μηχανισμό. Με το πόρισμα αυτό καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (εταιρείες, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα, καθώς και άλλες δημόσιες υπηρεσίες) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων που παράγει το πόρισμα αυτό.
Οι απαιτήσεις αυτές εν συνεχεία θα αποτελέσουν μέρος των τεχνικών προδιαγραφών αξιολόγησης τεχνολογιών ιχνηθέτησης καυσίμων μαζί με τις απαιτήσεις διεργαστηριακού ελέγχου ο οποίος θα διενεργηθεί με τον συντονισμό του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ISO 17025.
Η λεπτομερειακή και τεκμηριωμένη απάντηση στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και τα αποτελέσματα του διεργαστηριακού ελέγχου θα συμβάλουν κρίσιμα στη διαδικασία αξιολόγησης των διαθέσιμων τεχνολογιών ιχνηθέτησης.
Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις διαθέσιμες προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων, πριν από τη διαμόρφωση της υποδομής ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισής του και την ανάπτυξη του σχήματος του ελεγκτικού μηχανισμού αυτού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. Μαυραγάνης

Στο πλαίσιο των δράσεων της κυβέρνησης με στόχο την πάταξη της λαθρεμπορίας καύσιμων και κατά συνέπεια πάταξη της φοροδιαφυγής, με βάση τις κείμενες διατάξεις του <Ν.4072>και σύμφωνα με το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας«για τη σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων» που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. Δ6Α1145541ΕΞ2012 – 19.10.2012 απόφαση, προχωρούμε στη δημοσίευση των απαιτήσεων σχετικά με τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων καθώς και υποδομής εξοπλισμού δειγματοληψίας και ελέγχου ιχνηθετημένων καυσίμων, προς διαβούλευση.

Σας καλούμε για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας μέχρι 25 μέρες από την ανάρτηση ώστε να βελτιώσουμετις απαιτήσεις αυτές.
Οι απαιτήσεις τεχνολογιών ιχνηθέτησης περιλαμβάνονται εδώ. Τέλος, επισυνάπτουμετο προκαταρκτικό πόρισμα ως σημείο εκκίνησης.