Άρθρο 02 – (Τροποποίηση του ν. 3401/2005/Α΄257).

 

 1. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (ιδ) του αρ. 2 του ν. 3401/2005 (Α΄257) αντικαθίσταται ως εξής:

   

 

«ββ) εφόσον πρόκειται για εκδότες κινητών αξιών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα, και πραγματοποιούν εκδόσεις κινητών αξιών οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα`, είτε το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά μετά την 26η Νοεμβρίου 2013 είτε το κράτος μέλος όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,  με την επιφύλαξη μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν είχε ορισθεί κατ’ επιλογή τους, ή

 

 σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) σημείο iii) της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.»

 

 

 

 1. Tα εδάφια β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«  Αν οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμα αυτού, οι τελικοί όροι τίθενται στη διάθεση των επενδυτών, υποβάλλονται από τον εκδότη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι το κράτος – μέλος καταγωγής του και γνωστοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εποπτική αρχή του κράτους – μέλους υποδοχής, το συντομότερο δυνατό και εφόσον είναι εφικτό, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση αυτή κοινοποιεί τους εν λόγω τελικούς όρους στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Οι τελικοί όροι περιέχουν μόνον πληροφορίες που έχουν σχέση με το σημείωμα κινητών αξιών και δεν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8.»

 

 

 

 • 3 Απριλίου 2015, 16:53 | Κωνσταντίνος Ν. Αθανασιάδης

  Τίποτε δεν έχει αξία όταν η ίδια η νομοθετική εξουσία με τον ποιο απάνθρωπο πνεύμα απαξιώνει από το πολίτη, το θεμελιώδες Συνταγματικό δικαίωμα της ισότητας του ενώπιον του νόμου, από τη στιγμή που νομοθετικά και με διατάξεις του στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει και να υπερασπίζεται ο ίδιος το Δίκιο του στο Δικαστήριο.

  Αυτή η απαξίωση είναι και μια από τις αιτίες, αλλά και πρωτίστως όχι μόνο της διαφθοράς σε όλους τους τομείς του τρισδιάστατου της (πολιτικής-νομοθετικής-εκτελεστικής) εξουσίας, αλλά και των πολιτικο-δικονομικών κυκλωμάτων στο έμβρυο της Δημοκρατίας των Εκκλησιών των Δήμων των ΟΤΑ, όπου βιάζουν, το χωρίς αμυντικά αντανακλαστικά προάσπισης από τον πολίτη, το ευνομούμενο της πολιτείας.

  1) Να καταργηθεί κάθε νόμος και διάταξη που εμποδίζει και στερεί το πολίτη να διεκδικεί και να υπερασπίζεται ο ίδιος το Δίκιο του, εφ΄ όσον το αισθάνεται πως έχει τα στοιχεία και τη γνώση να το κάνει ο ίδιος σε πρώτο στάδιο, με την υποχρέωση της έδρας να τον προστατεύσει διακόπτοντας τη δίκη με το που βλέπει την ανεπάρκεια των υπέρ αυτού στοιχείων, και το ελλιπές των δυνατοτήτων του λόγου του, και ταυτόχρονα να του προσφέρει συνδρομή νομικής και οικονομικής στήριξης.
  2) Το μάθημα στο Εισαγωγικού Δίκαιο, όπως αυτό διδάσκεται στις νομικές σχολές, να εισαχθεί υποχρεωτικά στο Λύκειο και τις Τεχνικές Σχολές, σε συνδυασμό επιλογής με το Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ή το Εργατικό ή το Διοικητικό. Δεν επιτρέπεται δικηγόροι και Έδρα να φιλτράρουν και να συμβιβάζουν το Δίκαιο με με απότοκες δικαστικές αποφάσεις και αξίες οικονομικής συνδιαλλαγής, και ο πολίτης να μη έχει το δικαίωμα ούτε να καταθέσει ο ίδιος τα υπέρ του Δίκιου του στοιχεία.
  3) Αυστηρές ποινικές ευθύνες σε Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, Υπαλλήλους του Δήμου, δικηγόρους που αποκρύπτουν τα έννομα υπέρ της ολότητας των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και την Έδρα, όπου συνειδητά και μεθοδικά, κΑΙ εξ ιδίου συμφέροντος, διαπλέκονται συνδράμουν και συνεργούν, στην άφεση αμαρτιών της Έδρας προς έκδοση απότοκων δικαστικών αποφάσεων, για τα καλά και συμφέροντα της διαιώνισης της διαφθοράς.
  4) Να μπει άμεσα ο Δήμος Σκύρου υπό την επιτήρηση του ΣΕΕΔΔ, για τη κατά συρροή συνεργεία σε πολιτικών αποφάσεων και εν τις πράγμασι ενεργειών ποινικών ευθυνών.
  5) Να προχωρήσει η εισαγγελική έρευνα του κ. Σανιδά για το σκάνδαλο της απόκρυψης των στοιχείων των κοινόχρηστων περιουσιακών στοιχείων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και την Έδρα κατά την εξέλιξη της διαδικασίας προώθησης των απότοκων δικαστικών αποφάσεων.
  6) Να ελεγχθούν οι δικηγορικές σχέσεις των δικηγορικών γραφείων που εμπλέκονται ΚΑΙ σε δίκες να υπερασπίσουν τα περιουσιακά της ολότητας των πολιτών κατοίκων του Δήμου Σκύρου, ΚΑΙ ταυτόχρονα μετέχουν σε δίκες υπέρ των ανταιτούντων να οικειοποιηθούν με τις καταπατήσεις τους όχι μόνο τα κοινόχρηστα βοσκοτόπια της ολότητας των κατοίκων, αλλά ακόμα και τις κοινόχρηστες δασικές εκτάσεις που τους επέτρεψαν να βόσκουν κάτω από τις φυλλωσιές τα πρόβατα τους.

  7) Να γίνει ειδική προσθήκη νόμου που να προσδιορίζει καθαρά και ξάστερα ότι τα δάση και τα βοσκοτόπια της Σκύρου είναι της ολότητας των κατοίκων, όπως έγινε και για τα δάση των Κυθήρων, και ουδεμία υπεκφυγή να απαλλάσσει το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο από ποινικές ευθύνες ΜΗ προστασίας της κοινόχρηστης περιουσίας της ολότητας των πολιτών κατοίκων της νήσου Σκύρου.

  8) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης, ΚΑΙ με εντολή στη Περιφέρεια να ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ τους πολιτικούς και νομικούς εκπροσώπους του ΝΠΔΔ του Δήμου Σκύρου για τη ταύτιση ιδίας ιδιότητας κατοχής δασικών εκτάσεων και βοσκότοπων, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή τους σε πολιτικές αποφάσεις, όπως ακόμα και η πρόσφατη, για μη εμπλοκή του σε διεκδικητή κοινόχρηστης δασικής έκτασης της ολότητας των κατοίκων, αποποιούμενου της εκ του Νόμου υποχρέωσης του να υπερασπίσει τα δικαιώματα της περιουσίας της ολότητας των πολιτών κατοίκων της νήσου Σκύρου

  Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αποστόλου έχει υποχρέωση να αναλάβει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί.

  Ν