Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου που αφορά ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία:α) της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), ενόψει της ενσωμάτωσης των ανωτέρω Οδηγιών στην Ελληνική νομοθεσία, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 τροποποιεί:

α) την Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3556/2007/Α’ 91. Πρόκειται για το άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ.

β) την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση, η οποία έχει ενσωματωθεί με το ν. 3401/2005/Α’ 257. Πρόκειται για το άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ.

γ) την Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί με την υπ΄αριθμ. 1/434/3.7.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ και που πρόκειται σύντομα να τροποποιηθεί προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ.  Πρόκειται για το άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ.

Ενώ το άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ, επιφέρει τροποποιήσεις στην Οδηγία 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση. (ν. 3556/2007/Α’ 91)

 

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Καταληκτική ημερομηνία:   20/05/2015.

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ