Άρθρο 13: . Επανεξέταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου (όπως κυρώθηκε με το Ν. 3625/2007

. Επανεξέταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου (όπως κυρώθηκε με το Ν. 3625/2007: « Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 290, τ. Α’)].

 11.1. Ενίσχυση μέτρων προστασίας και πλήρους αποζημίωσης των ανήλικων θυμάτων

– Δημιουργία δομών προσωρινής φιλοξενίας στα μεγάλα αστικά κέντρα

11.2. Ειδική εκπαίδευση των επαγγελματιών

11.3. Ενίσχυση των τηλεφωνικών γραμμών άμεσης βοήθειας

11.4.. Ενίσχυση της περιφερειακής και γειτονικής διακρατικής συνεργασίας

11.5. Μέτρα διάχυσης και ενημέρωσης για το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου και ειδικά στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία.