Άρθρο 07: Παιδιά με αναπηρία

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π., μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία, έχει θεσπίσει δέκα (10) προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για ΑμεΑ, ανεξαρτήτως οικονομικών και εισοδηματικών κριτηρίων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία και βρίσκονται σε συνάρτηση με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, την πάθηση, το ασφαλιστικό καθεστώς, κ.λπ. Τα ανωτέρω προγράμματα εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας των Δήμων της χώρας.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ: Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.4025/2011, υπεγράφη η Π2α/Γ.Π.οικ.35099/2.4.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων».  ΣτοΕθνικό Μητρώοεντάσσονται οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας (τυφλότητας, κωφαλαλίας, τετραπληγίας-παραπληγίας-ακρωτηριασμού, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους, βαριάς νοητικής καθυστέρησης, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς αναπηρίας, συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας, συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης, Σ.Ε.Α.Α, νόσου του Χάνσεν και επιδόματος κίνησης, δικαιούχων επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, δικαιούχων επιδόματος ομογενών, δικαιούχων επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και δικαιούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων).

Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι να υπάρχει μία μοναδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία και αποτελεί το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων που τηρείται στη Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑσυμβάλλοντας έτσι στην τήρηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων.

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΔΑΠ–μεΑ):Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ–μεΑ) αποτελούν μονάδες δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες – με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. Τα ΚΔΑΠ – μεΑ εντάσσονται στο πλαίσιο νέων δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και στην ανάπτυξη ενός δικτύου Κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή, ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Οι σκοποί των ΚΔΑΠ –μεΑ κυρίως είναι: α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, β) η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων με αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η ιδρυματική φροντίδα και δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ: Κάθε χρόνο σχεδιάζεται και υλοποιείται με επιτυχία το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για ΑμεΑ κατά τη θερινή περίοδο σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ και την ΠΟΣΓΚΑμεΑ που πραγματοποιείται σε 12 κατασκηνωτικούς χώρους σε αντίστοιχους δήμους όλης της χώρας. Σκοπός είναι για δέκα (10) ημέρες, άτομα (και παιδιά) με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες να βρεθούν σε ένα χώρο αναψυχής και ψυχαγωγίας, που στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων των συμμετεχόντων, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνικοποίησή τους.

5.1. Παρακολούθηση των υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών

Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.Προτυποποίηση της πρωτοβάθμιας παιδιατρικής παρακολούθησης παιδιών και εφήβων (0-18 ετών)Υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας στην έγκαιρη διάγνωση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών με τις κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες με

  • · Ιστότοπους
  • · Εγχειρίδιο
  • · Ημερίδες ευαισθητοποίησης
  • · Τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια(1989- 2012)

2.Ευαισθητοποίηση των γονιών με στόχο την έγκαιρη διάγνωση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών και την πρόληψη των κοινωνικο-συναισθηματικών δυσκολιών με

Ιστότοπο ή Εγχειρίδιο

3. Πρόταση για τροποποίηση των αποφάσεων που αφορούν στις δαπάνες  για ειδικές θεραπείες με βάση τις ανάγκες των παιδιών και την προτυποποίηση των διαγνωστικών κριτηρίων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Φεβρουάριος 2015

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

-Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού/ ΕΣΠΑ-ΙΥΠ/Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής/Κέντρο Υγείας Παιδιού Καισαριανής

5.2. Βελτίωση στατιστικών στοιχείων

5.3. Πρόσβαση στις υπηρεσίες ΕΣΥ

5.4. Μέριμνα για κέντρα φροντίδας και θεραπειών – επαρκής στελέχωση των κέντρων

5.5. Είσπραξη επιδομάτων ΑμεΑ

  • 8 Ιανουαρίου 2015, 15:59 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

    Περιγράφεται και πάλι το υπάρχον πλαίσιο και οι δράσεις της διοίκησης, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη πρόσφατα περιστατικά, όπως του τυφλού νέου εισακτέου φοιτητή στο ΑΠΘ και της αδυναμίας να υπάρξει πρόσβαση για παρακολούθηση των μαθημάτων του, δείγμα και αυτό της απουσίας κεντρικής πολιτικής για τα ΑΜΕΑ, για να μην αναφέρουμε τα δυσθεώρητα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους, όπως οι ίδιοι και οι γονείς τους λένε χαρακτηριστικά, και τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους και για την αντιμετώπιση των οποίων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.