Άρθρο 04: Ατομικά δικαιώματα

2.1. Όνομα και ιθαγένεια

2.1.1. Μέτρα για την καταχώρηση όλων των παιδιών των παιδιών στο ληξιαρχείο με όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας  (Ν.344/1976) στα  λ η ξ ι α ρ χ ε ί α  των Δήμων της χώρας συντάσσονται ληξιαρχικές πράξεις, οι οποίες βεβαιώνουν γεγονότα γεννήσεων, γάμων, θανάτων κ.λπ., που αφορούν Έλληνες πολίτες και αλλοδαπούς υπηκόους.

Η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν στους Έλληνες, έχει ως απώτερο σκοπό τόσο τη δήλωση των ληξιαρχικών γεγονότων όσο και τη δημοτολογική τακτοποίηση των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης απεικόνιση της νέας τους αστικής και δημοτικής κατάστασης στα δημοτολόγια, η οποία  αποτυπώνεται στα αιτούμενα εκ μέρους των δημοτών πιστοποιητικά, άρα η καταχώριση όλων των ληξιαρχικών γεγονότων είναι υποχρεωτική.

Το Κράτος προβαίνει μόνο σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων και στις εγγραφές και μεταβολές στα δημοτολόγια, με ιδιαίτερη μέριμνα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου ο τοκετός έγινε χωρίς την παρουσία ιατρού ή μαίας, προκειμένου κατά τη δήλωση των γεννήσεων να αποφεύγονται φαινόμενα υποβολής τέκνων, προτείνοντας η δήλωση των γεννήσεων να γίνεται από τον υπόχρεο κατόπιν αδείας του αρμόδιου εισαγγελέα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3838/2010) το τέκνο του Έλληνα ή της Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 1 του Ν.3284/2004). Η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας επέρχεται ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης του τέκνου.

Επίσης τέκνο αλλοδαπών, το οποίο γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή του, εφόσον:

 • Ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από την γέννησή του (άρθρο 1 παρ.2 εδ. Α’ του Ν.3838/2010)
 • Το ίδιο δεν αποκτά ή δεν μπορεί να αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ή είναι άγνωστης ιθαγένειας (άρθρο 1 παρ.2 εδ. β’ και γ’ του Ν.3838/2010)

2.2. Θρησκευτική ελευθερία

2.2.1. Η Θρησκευτική ελευθερία στα σχολεία

2.2.2. Η προστασία της επεξεργασίας ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, του θρησκεύματος των παιδιών στα δημόσια έγγραφα

2.3. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ελληνικό δίκαιο διαθέτει επαρκές πλαίσιο προστασίας, το οποίο προστατεύει την ιδιωτική ζωή των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύματα. Συγκεκριμένα:

α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος, η παιδική ηλικία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, το οποίο προστέθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2006, εξειδικεύεται η προστασία των παιδιών από την προβολή δεδομένων τους και επεκτείνεται ο σκοπός του άμεσου κρατικού ελέγχου της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και στο «…σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

 β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 109/2010(ΦΕΚ 190/Α΄/5-11-2010), το οποίο εναρμονίζει την ελληνική ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ, απαγορεύεται η παρουσίαση ή συμμετοχή ανηλίκων μαρτύρων ή θυμάτων εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχημάτων, καθώς και των ανηλίκων που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, σε ειδησεογραφικά και άλλα ενημερωτικά προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών.

Η παραπάνω διάταξη βρίσκει άλλωστε σαφέστερη διατύπωση στον Κώδικα Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών και άλλων Δημοσιογραφικών και Πολιτικών Εκπομπών άρθρο 10 του Π.Δ. 77/2003 (ΦΕΚ 75/Α΄/28-3-2003), σύμφωνα με το οποίο: «απαγορεύεται η παρουσίαση ανηλίκων μέσω εικόνας, ονόματος ή άλλου τρόπου που να καθιστά σαφή την ταυτότητά τους ή τη συμμετοχή τους σε όλες τις εκπομπές που αναφέρονται στον παρόντα κώδικα, όταν αυτοί είναι μάρτυρες ή θύματα εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχημάτων ή βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.

Σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν λαμβάνεται συνέντευξη από ανήλικο κάτω των 14 ετών. Κατ’ εξαίρεση η παρουσίαση αυτή επιτρέπεται εφόσον είναι αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και δεν προκαλεί πόνο ή βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου, και, σε κάθε περίπτωση, μόνο ύστερα από γραπτή άδεια αυτού που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια».

Επιπλέον, το Π.Δ. 109/2010 περιέχει διάταξη για τη συμμετοχή των ανηλίκων σε ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά τηλεοπτικά προγράμματα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 26 παράγραφος 3 ορίζει ότι αυτή επιτρέπεται μόνο εάν γίνεται με τη συναίνεση των γονέων ή εκείνων που ασκούν της επιμέλεια και εφόσον δεν επιδρά αρνητικά στη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξή τους.

 Το άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει κυρωθεί με το Ν.2101/1992 (ΦΕΚ 192/Α΄/2-12-1992) ορίζει: «Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παρανόμων προσβολών της τιμής και της υπόληψης του».

Τέλος, το ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π. δίνει τη δέουσα προσοχή στους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε κέντρα παιδικής προστασίας, αποτρέποντας πρακτικές που θίγουν τα δικαιώματά τους και προκαλούν βλάβες στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

2.3.1. Η εφαρμογή του νόμου για τη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2.3.2. Το παιδί και τα ΜΜΕ:

2.3.2.1. Προστασία των ανηλίκων στο οπτικοακουστικό περιβάλλον

Α. ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τον Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», ρυθμίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των ραδιοτηλεοπτικών (αλλά σε σημαντικό βαθμό και των έντυπων) μέσων ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του Ν. 2328/1995 («Αρχές εκπομπών και διαφημίσεων – Δικαίωμα απάντησης – Προστασία της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου – Προστασία της παιδικής ηλικίας – Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας»), και σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων, προβλέπονται κανόνες σχετικοί με την προστασία τους από το περιεχόμενο της τηλεοπτικής διαφήμισης (άρθρο 3 παρ. 3), ενώ στο άρθρο 14 του σχετικού νόμου προβλέπεται ρητά η προστασία των ανηλίκων από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με την απαγόρευση της δραματοποιημένης αναπαράστασης ειδήσεων, με την λήψη μέτρων για τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και το κοινωνικό μίσος και με την κλιμάκωση του τηλεοπτικού προγράμματος σε συγκεκριμένες ώρες για πρόληψη της ενδεχόμενης σωματικής, πνευματικής ή ηθικής βλάβης των ανηλίκων.

-Με τον Ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» προβλέπονται διατάξεις για την προστασία της παιδικής ηλικίας.

-Σχετικές διατάξεις υπάρχουν και στο γενικότερο πλαίσιο του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», όπου επιδιώκεται η διασφάλιση της πολυφωνίας, της αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων, της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, η ενίσχυση της κοινωνικής αποστολής της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, με γνώμονα τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία του πολίτη, κατ’ επιταγή του άρθρου 15 του Συντάγματος.

-Επιπλέον με τις διατάξεις του Π.Δ. 109/2010 με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων)”, ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων τηλεθεατών, ενώ παράλληλα καλύπτονται και κενά της προγενέστερης τηλεοπτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, αναφέρεται ενδεικτικά ότι με τις διατάξεις του Π.Δ. 109/2010 ρυθμίζεται η απαγόρευση της χορηγίας για αλκοολούχα ποτά σε προγράμματα το περιεχόμενο των οποίων απευθύνεται κατά τεκμήριο σε ανηλίκους (άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 109/2010), καθώς και η απαγόρευση εμφάνισης λογοτύπου χορηγίας κατά την διάρκεια των παιδικών προγραμμάτων (άρθρο 11 παρ. 6 του Π.Δ. 109/2010).

-Επίσης, αν και η τοποθέτηση προϊόντος έγινε κατ’ εξαίρεση δεκτή σε συγκεκριμένες κατηγορίες προγραμμάτων, θεσπίστηκε η απαγόρευσή της στα προγράμματα αυτά, εάν απευθύνονται σε ανηλίκους (άρθρο 12 παρ. 4 του Π.Δ. 109/2010). Τέλος, με σκοπό την κάλυψη του νομοθετικού κενού για τις ψυχαγωγικές εκπομπές, εισήχθη διάταξη σύμφωνα με την οποία «η συμμετοχή ανηλίκων σε ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά τηλεοπτικά προγράμματα επιτρέπεται μόνο εάν γίνεται με την συναίνεση των γονέων ή εκείνων που ασκούν την επιμέλεια και εφόσον δεν επιδρά αρνητικά στην σωματική, πνευματική και ηθική ανάπτυξή τους (άρθρο 26 παρ. 3 του ΠΔ 1090/2010).[1]

Β. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Β.1.1. «Καθιέρωση ετήσιας διοργάνωσης στην Αθήνα για την προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή, με την ονομασία “Club των Αθηνών”.


[1] . Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει εκδώσει σειρά Οδηγιών με σκοπό την εξειδίκευση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας αναφορικά με τα ζητήματα προστασίας των ανήλικων τηλεθεατών. Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκε η Οδηγία 1/2001 σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού με επιβλαβές γι’ αυτούς περιεχόμενο σε δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές, η Οδηγία 2/2001 σχετικά με την σήμανση ψυχαγωγικών εκπομπών και οπτικοακουστικών έργων, η Οδηγία 7/2002 σχετικά με τις διαφημίσεις παιδικών παιγνιδιών και η Οδηγία 2/2003, σχετικά με την προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών ή συμμετεχόντων σε ειδησεογραφικές και ενημερωτικές εκπομπές. 

ΣΚΟΠΟΣ

 Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης διοργάνωσε, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., Συνδιάσκεψη με θέμα την ‘Προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή’, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14 και 15 Απριλίου 2014. Στόχος της Συνδιάσκεψης ήταν να συζητηθούν μερικά από τα πιο σημαντικά ζητήματα που εγείρονται, στο πεδίο των ψηφιακών μέσων, όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, μέσα από μια πολυδιάστατη προσέγγιση.

 

Προς το σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης διερευνά τις προϋποθέσεις καθιέρωσης μιας ετήσιας διοργάνωσης για την προστασία των ανηλίκων, με την ονομασία «Club των Αθηνών», η οποία θα πραγματοποιείται με στόχο την παρακολούθηση των επιπτώσεων των τεχνολογικών εξελίξεων και τη διερεύνηση των κατάλληλων πολιτικών προς όφελος αυτών των παιδιών.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Στο «Club των Αθηνών» θα συμμετέχουν περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τρίτες χώρες, από Ανεξάρτητες  ρυθμιστικές Αρχές, Ευρωπαϊκούς Τηλεοπτικούς Οργανισμούς, την Ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

Αντικείμενο του «Club των Αθηνών» θα είναι, μεταξύ άλλων, η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις  καινοτόμες  εφαρμογές και τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται από ερευνητικά και επιστημονικά ινστιτούτα, για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανηλίκων στα ψηφιακά μέσα, ώστε να μην αποκλείονται από τα επιτεύγματα της ψηφιακής εποχής.

Περαιτέρω, έμφαση θα δοθεί στα μέσα συνεχούς και αποτελεσματικής ψηφιακής παιδείας για τα ΜΜΕ των γονέων, εκπαιδευτικών, μικρών και μεγάλων (DigitalMediaLiteracy), καθώς και στην ανταλλαγή εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων, με στόχο την  πνευματική και ηθική ανάπτυξη και ενδυνάμωσή των ανηλίκων στον online κόσμο.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

 

 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Η σχετική δράση αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους 2015 μετά την ολοκλήρωση διερεύνησης των προϋποθέσεων για την ίδρυση του “Club των Αθηνών”.

 

Β.1.2. «Οδηγός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Χρηστών του Διαδικτύου  – Guide to Human Rights for Internet Users (Σύσταση (2014)6 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης) – Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και διαβίβασή του Οδηγού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Χρηστών του Διαδικτύου στους συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα υφιστάμενα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες θα ισχύουν ισότιμα online και offline, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης συστήνει στα κράτη – μέλη, βάσει της (2014)6 Σύστασής της:να προωθούν ενεργά, μεταξύ των πολιτών, των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, τον Οδηγό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα αναφορικά με την εφαρμογή του,

 • ·         να εξασφαλίσουν ότι οι χρήστες του Διαδικτύου θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα, όταν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους περιορίζονται ή όταν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί. Προϋπόθεση είναι η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των κοινοτήτων, ενώ, επίσης, απαιτείται η σύμπραξη και η αποτελεσματική συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών.
 • ·         να προάγουν την συνεργασία με άλλους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, εντός και εκτός του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που έχουν σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο,
 • ·         να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς φορείς, ώστε να υποστηρίξουν την διάδοση και την εφαρμογή του Οδηγού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου[1].

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και διαβίβασή του Οδηγού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Χρηστών του Διαδικτύου στους συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Η σχετική δράση για την διάδοση και την εφαρμογή του Οδηγούγια τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015.


[1]Ο Οδηγός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένα εργαλείο για τους χρήστες του Διαδικτύου, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματά τους όταν βρίσκονται online, τους τυχόν περιορισμούς τους, καθώς και τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα για τους περιορισμούς αυτούς. Αποτελεί, δε, ένα εξελισσόμενο έγγραφο, το οποίο θα ενημερώνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και σε άλλες συμβάσεις και νομοθετικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2.3.2.2.Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για την προστασία της εικόνας και της ταυτότητας   ανηλίκων (θυτών, θυμάτων, μαρτύρων, κ.α.)

2.3.2.3. Ζητήματα συμμετοχής ανηλίκων σε ψυχαγωγικές εκπομπές, διαφημίσεις κ.ά.

2.3.2.4. Ιδιαίτερα θέματα δεοντολογίας και επιμόρφωσης δημοσιογράφων

2.3.3. Παιδιά και Ίντερνετ

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τη διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 4249/2014, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποτελεί Κεντρική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κλάδο Ασφαλείας και έχει ως βασική αποστολή της «την εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης και, ιδίως, την εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων, καθώς και το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων, που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, η ΔΙ.Δ.Η.Ε. παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την αποτροπή αυτοκτονιών που αναγγέλλονται μέσω διαδικτύου, καθώς και στις Υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

 Β.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και κάθε μορφής εγκληματικότητας σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της οποίας ανταλλάσσονται πληροφορίες  μέσω   των διεθνών θεσμοθετημένων διαύλων επικοινωνίας (EUROPOL, INTΕRPOL, SELEC). Παράλληλα η προσπάθεια εντείνεται μέσω των διμερών σχέσεων που έχουμε αναπτύξει συνομολογώντας συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας τόσο με κράτη – μέλη της Ε.Ε. όσο και με τρίτες Χώρες, καθώς επίσης και μέσω της δράσης των αστυνομικών συνδέσμων.
 • Συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την παιδική πορνογραφία και το διαδίκτυο με στόχο τη πρόληψη και καταστολή εγκληματικών φαινομένων που προκύπτουν μέσω της αλματώδους ανάπτυξης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
 • Αναζήτηση  και υιοθέτηση, σε διεθνές επίπεδο, νέων και ευέλικτων πρακτικών και μεθόδων με στόχο την αντιμετώπιση των εν λόγω διαδικτυακών εγκλημάτων στο πλαίσιο της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας.
 • Διοργάνωση και πραγματοποίηση  ημερίδων μέσω ειδικού προγράμματος σε σχολεία σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από αξιωματικούς  με  εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία, με αντικείμενο και σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους για τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας και γενικότερα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Οι εν λόγω ημερίδες προβάλλονται μέσω ζωντανής αναμετάδοσης στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (www.cybercrimeunit.gov.gr). Ενδεικτικά, για το τρέχον έτος έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 26 ημερίδες (ενώ επίκειται η πραγματοποίηση νέων με θεματικές ενότητες που προκύπτουν βάσει των περιπτώσεων παραβατικότητας ανηλίκων).
 • Πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, μέσω ειδικού προγράμματος, ενημερώσεις σε σχολεία όλης της Επικράτειας, στο πλαίσιο των οποίων οι νέοι μπορούν να παρακολουθήσουν παρουσίαση σχετική με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που προκύπτουν από τον εθισμό σε αυτό, να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους και να συμβουλευτούν τους ειδικούς για  όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν και σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου.
 • Πραγματοποίηση με μέριμνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ετήσιων συνεδρίων στην Αθήνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα που απευθύνεται σε παιδιά με σκοπό την ενημέρωσή τους για τους κινδύνους του διαδικτύου.
 • Δημιουργία από στελέχη της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ιστοτόπου (www.cyberkid.gov.gr), ο οποίος απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μέχρι δώδεκα ετών, καθώς και στους γονείς τους, στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησής τους σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο  Η δημιουργία του ιστοτόπου αποσκοπεί στην ασφαλή εξοικείωση του κοινού με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το διαδίκτυο. Μέσα από παιχνίδια και από απλές συμβουλές, επιχειρεί να πλησιάσει τα παιδιά και τους γονείς, να τους διασκεδάσει, αλλά και να τους συμβουλέψει, ώστε να αποφύγουν τις παγίδες του διαδικτύου και να εξασφαλίσουν την ασφαλή πλοήγηση σε αυτό. Ο εν λόγω ιστότοπος εμπλουτίζεται συνεχώς με παιχνίδια και συμβουλές προς γονείς και μαθητές.
 •  Πραγματοποίηση, με μέριμνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενημερωτικών ημερίδων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου καθώς και στους γονείς των μαθητών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Γ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 • Επιχειρείται, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η καθιέρωση της ετήσιας διοργάνωσης συνεδρίων στην Αθήνα , ως θεσμού, όπου θα συμπεριλαμβάνεται και ειδική ενότητα η οποία θα απευθύνεται σε παιδιά με στόχο την ενημέρωσή τους για τους κινδύνους που ελλοχεύει η χρήση του διαδικτύου
 • Ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για διαρκή ενημέρωση των ανηλίκων μέσα από τις εκπαιδευτικές δομές
 • Συνεχής επιτήρηση και παρακολούθηση της «διαδικτυακής κοινωνίας» με στόχο την εξιχνίαση εγκλημάτων παιδικής πορνογραφίας.  

2.4. Πρόσβαση στη κατάλληλη πληροφόρηση

2.4.1. Κατευθυντήριες γραμμές για προστασία παιδιών – ΜΜΕ- κώδικας δεοντολογίας

2.4.2. Ενθάρρυνση της πληροφόρησης για την ηθική, πνευματική και κοινωνική ευημερία των παιδιών

2.4.3. Διασφάλιση πρόσβασης όλων των παιδιών σε πληροφόρηση σε γλώσσα που τους είναι κατανοητή

 • 9 Ιανουαρίου 2015, 10:11 | ΜΑΙΛΛΗ ΑΝΝΑ – ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

  Στην παράγραφο 2.1.1., αναφέρονται τα μέτρα για την καταχώρηση όλων των παιδιών στο ληξιαρχείο. Θέλουμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν περιστατικά όπου παρατηρούνται προβλήματα στην καταχώρηση των παιδιών στο ληξιαρχείο, λόγω της συχνής αδυναμίας των γονέων να πληρώσουν τα νοσήλεια του τοκετού και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνεται από τα νοσκομεία το απαραίτητο έγγραφο για την εγγραφή του παιδιού στο ληξιαρχείο.

  Στην παράγραφο 2.3.2.1. (προστασία των ανηλικων στο οπτικοακουστικό περιβάλλον), γίνεται αναφορά στη δημιουργία μιας ετήσιας διοργάνωσης για την προστασία των ανηλίκων με την ονομασία «Club των Αθηνών».
  Θεωρούμε ότι η ονομασία αποτρέπει από την ευρύτερη συμμετοχή αλλά επιπλέον η δημιουργία μίας τέτοιας διοργάνωσης μόνο στην Αθήνα αποκλείει μεγάλο αριθμό παιδιών που ζουν σε άλλες πόλεις.

 • 8 Ιανουαρίου 2015, 15:12 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  Ιθαγένεια (σελ. 24): Γίνεται αναφορά στον νόμο 3838/2010 χωρίς αναφορά στην επακολουθείσα απόφαση του ΣτΕ (460/2013) που τον έκρινε αντισυνταγματικό, αλλά και στις επερχόμενες νέες προβλέψεις στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Θρησκευτική ελευθερία (σελ. 25): Η θρησκευτική ελευθερία, ιδίως για παιδιά, αποτελεί ένα μείζον θέμα, αν αναλογιστούμε το υπάρχον νομικό πλαίσιο (αρ.16 του Συντάγματος, νομός της Εκκλησίας της Ελλάδας, εκπαιδευτικοί νόμοι). Η πρωινή προσευχή, το θέμα των εικόνων στις σχολικές αίθουσες, ο εκκλησιασμός, η διδασκαλία των θρησκευτικών και πολλά άλλα είναι θέματα τα οποία χρήζουν προσοχής και προτάσεων αλλά το εν λόγω μέρος εμφανίζεται κενό στο σχέδιο.