Άρθρο 08: Εκπαίδευση

6.1. Εκπαίδευση

Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

– Τα σημαντικότερα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού είναι η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992), το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία Παιδιών, την Παιδική πορνεία και Παιδική Πορνογραφία (Ν. 3625/2007) και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις που η Ελλάδα επικύρωσε με το (Ν. 3080/2002).

– Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών.

– Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (Ν.3727/2008).

Α.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατοχυρώνει τα δικαιώματα του παιδιού στο άρθρο 24.

A.3. ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

– Το Άρθρο 16 του Συντάγματος, περί Παιδείας, Τέχνης και Επιστήμης ρητά ορίζει ότι «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει ως σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και την διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Ενώ κατοχυρώνεται και το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας και της υποχρεωτικής δεκάχρονης εκπαίδευσης.

– Σύμφωνα με τον βασικό Ν. 1566/1985, σχετικά με τη «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ο βασικός σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη της νοητικής, ψυχολογικής και φυσικής δύναμης των μαθητών, έτσι ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν αρμονικά.

– Με το Ν. 3518/06 (άρθρο 73) θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης για τα παιδιά από την ηλικία των πέντε (5) ετών. Ως εκ τούτου, η φοίτηση στο νηπιαγωγείο αποτελεί πλέον μέρος της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

– Ο Ν. 1566/85 (άρθρο 2 παρ 3) προβλέπει ότι η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται με τα οριζόμενα στον Ποινικό Κώδικα.

– Η σωματική τιμωρία απαγορεύεται ρητά στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το άρθρο 13, παρ. 8, του Π.Δ. 201/1998. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το άρθρο 21, του Ν. 3328/2005 απαγορεύει την επιβολή οποιασδήποτε μορφής σωματικής τιμωρίας σε μαθητές που παρεκκλίνουν από την προσήκουσα διαγωγή. Επιπλέον στο Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας» γίνεται σαφές ότι η σωματική τιμωρία δεν είναι επιτρεπτή στο πλαίσιο τόσο της ανατροφής όσο και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

– Με την αρ. πρωτ. 133099/Γ2/19-09-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδόθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων», παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

6.1. Διασφάλιση πρόσβασης και ένταξης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όλα τα αλλοδαπά παιδιά που κατοικούν στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα στην 10χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως ακριβώς και οι συνομήλικοί τους γηγενείς σύμφωνα με τον Ν. 2910/2001 (άρθρο 40(1)), και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχολικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 40(3) του εν λόγω νόμου έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο δημόσιο σχολείο ακόμη και αν διαθέτουν ελλιπή δικαιολογητικά στις περιπτώσεις που είναι τέκνα:

α. όσων προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως πρόσφυγες και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών,

β. όσων προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση,

γ. όσων έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου,

δ. αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα ακόμα και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη παραμονή τους σε αυτήν.

– Με τον Ν. 2413/1996σχετικά με την «Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και την διαπολιτισμική εκπαίδευση» θεσμοθετήθηκε η διαπολιτισμική εκπαίδευση με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες, με την εφαρμογή προγραμμάτων των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες-ανάγκες των μαθητών. Στο ανωτέρω πλαίσιο λειτουργούν διαπολιτισμικά σχολεία τα οποία αποτελούν αυτοτελείς σχολικές μονάδες.

– Με το άρθρο 21 του Ν. 4251/2014 ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην  υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας

Προκειμένου για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών στα ελληνικά σχολεία, όλων των βαθμίδων, απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά.

Κατ΄ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον:

 • Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών
 • Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση
 • Έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας

Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτή.

Β. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Β.1. Κοινωνικό Σχολείο

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του «Κοινωνικού Σχολείου» είναι μέσα από μια σειρά δράσεων και με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους μαθητές /τριες της χώρας ώστε να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες. Καθ’όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιούνται δράσεις στους ακόλουθους άξονες του προγράμματος: διατροφή, καταπολέμηση του ρατσισμού, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες, πρόληψη του εθισμού στον καπνό, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το διαδίκτυο, καταπολέμηση του χουλιγκανισμού, πρόληψη των ατυχημάτων και εισαγωγή των εννοιών του ολυμπισμού και της αισθητικής αγωγής στην εκπαίδευση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το πρόγραμμα σταδιακά επεκτείνεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας όπως και τις σχολές γονέων με συνεργασία των φορέων και των συντονιστών που έχουν ήδη ορισθεί ανά εκπαιδευτική περιφέρεια. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι αθλητικές δραστηριότητες Kids Athletics και «Αγαπώ τον Αθλητισμό» σε εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών. Επίσης, έχουν αρχίσει οι τηλεδιασκέψεις για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα αγωγής υγείας σε σχολεία. Έχουν πραγματοποιηθεί οι εκπαιδευτικές ημερίδες για τους εκπαιδευτές των Σχολών Γονέων, οι οποίες και αποτελούν κύρια δομή υλοποίησης του κοινωνικού Σχολείου».    

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και με την ενεργό συμμετοχή σημαντικού αριθμού φορέων (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΣΕΓΑΣ, ΟΚΑΝΑ, ΕΣΔΥ, ΙΨΣΥ, Ε.Ο.Ε., ΔΚΟΕ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΙΕΠ, ΙΙΒΕΑΑ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Σ.Ε.Ο., κ.α.).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη από την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015

Β.2.Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας

ΕΡΓΟ

«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο αναμένεται παραταθεί το σχολ. έτος 2014-2015 (αναμένεται έγκριση).

ΣΚΟΠΟΣ

Η Πράξη έχει ως σκοπό την υποστήριξη του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ο οποίος εφαρμόζεται σε περιοχές με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας. Ο θεσμός εισήχθη με το άρθρο 26 του Ν. 3879/2010 και έχει στόχο την προώθηση της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα (ειδικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η πιλοτική εφαρμογή των ΖΕΠ με τη συμμετοχή 18 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, οι οποίες ακολουθούν διαφορετικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα και λειτουργούν υποχρεωτικά σε ολοήμερη βάση. Στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος εφαρμόζεται συνεκπαίδευση, προστίθενται περισσότερες ώρες Γλώσσας και Μαθηματικών, ενώ υποστηρίζεται για την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων από 28 Ειδικούς Επιστήμονες, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Σχολικούς Ψυχολόγους. Ακόμη πραγματοποιούνται προγράμματα πρόληψης και κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής τα οποία υλοποιούνται μέσω των Σχεδίων Δράσης. Τα Σχέδια Δράσης αποτελούν οργανικό μέρος του προγράμματος των πιλοτικών ΖΕΠ, ενώ το περιεχόμενό τους δύναται να είναι ποικίλο και να σχετίζεται κατά περίπτωση με θέματα όπως (α) το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων, (β) τους τομείς πολιτισμού και τέχνης, (γ) την τεχνολογία, (δ) τους χώρους εργασίας και παραγωγής, (ε) τα δρώμενα και παρεμβάσεις στο κοινωνικό γίγνεσθαι κ.λπ.
Στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης πραγματοποιούνται συνεργασίες και συντονίζονται με τοπικούς φορείς: δήμος, σύλλογοι, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ΚΕΘΕΑ, μουσεία, σινεμά/θέατρα (Υπουργείο Πολιτισμού γενικότερα), Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ.λπ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ) και Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους ΑΠ2: 6.078.122,44€
Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 30-10-2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπό έγκριση απόφασης για την επέκταση του έργου

Β.3. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία

ΕΡΓΟ

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία»ΑΠ1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»                                                                                                                                                                                    ΑΠ2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

ΑΠ3  «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 αντιστοίχως, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ),  σε αντικατάσταση του έργου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -(Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3»                                                                                     

  
  
  
  
  

ΣΚΟΠΟΣ

Μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα προβλέπονται παρεμβάσεις στα δημοτικά σχολεία με ειδική έμφαση στην ένταξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), ιδίως αλλοδαπών, μεταναστών και παιδιών από μειονοτικές ομάδες.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΕμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών, καθώς και μαθητών από μειονοτικές ομάδες (Ρομά, μουσουλμανόπαιδες), με εκπαιδευτικούς που δύνανται να υποστηρίξουν την υποδοχή και ένταξη των μικρών μαθητών στο ελληνικό σχολείο με κύριο αντικείμενο τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και παραμονή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)    ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Υ.ΠΑΙ.Θ. – Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤο έργο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2007-2013 υλοποιήθηκε:α) ως προς τον Κεντρικό Άξονα «Πολιτισμός» που περιέλαβε δράσεις για την αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία και ιδίως σε αυτά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το σχολικό  έτος 2010-2011

β) ως προς τον Κεντρικό Άξονα «ΕΚΟ» που περιέλαβε δράσεις εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού δυναμικού δημοτικών σχολείων που εμφάνιζαν ανάγκη για υποστήριξη μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες κατά τα σχολικά έτη 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014, και απορροφήθηκαν, κατά προσέγγιση,  πόροι ύψους 41.131.000,00€. 

  
Το έργο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3″ πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2014-2015 με το ίδιο φυσικό αντικείμενο, όσον αφορά στο σκέλος «ΕΚΟ» και με προϋπολογισμό ύψους 4.670.000,00€  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το έργο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» , το οποίο αναμένεται να ενταχθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ, βρίσκεται υπό υποβολή. 

Β.4. Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

ΣΚΟΠΟΣ

Ένταξη και αποτελεσματική συμμετοχή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. Βελτίωση παρεχόμενης εκπαίδευσης, υποστήριξη-ενδυνάμωση εκπαιδευτικών & στελεχών εκπαίδευσης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:1) υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.),

2) ενίσχυση της ελληνομάθειας,

3) καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου,

4) επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,

5) ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών,

6) προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης,

7) σύνδεση σχολείου και κοινότητας,

8) δικτύωση σχολείων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι  συνολικού ύψους: 16.511.152,02 €Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31/10/2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπό υλοποίηση

 Β.5. Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά

ΣΚΟΠΟΣΕνίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α’ δημοτικού, η εξοικείωσή τους με το σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΟι δράσεις περιλαμβάνουν:1) ενίσχυση της φοίτησης των παιδιών Ρομά στο σχολείο με υποστηρικτικά μαθήματα για την κάλυψη γνωστικών κενών (παράλληλη στήριξη για παιδιά νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, φροντιστηριακά μαθήματα για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου και θερινά τμήματα για τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο),

2) ενδοσχολικές και εξωσχολικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των παιδιών για τη μάθηση μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους σε δραστηριότητες σχετικές με τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους,

3) τακτοποίηση ελλείψεων και εκκρεμοτήτων σε επίσημα έγγραφα ή/και ιατρικοκοινωνικές υποχρεώσεις (εμβολιασμοί, δήλωση στα δημοτολόγια, κ.λπ.) των παιδιών Ρομά,

4) ενίσχυση της πρόσβασης των νέων Ρομά και των οικογενειών των μαθητών (κυρίως των μητέρων) στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προκειμένου να αποκτήσουν τις τυπικές προϋποθέσεις για την επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητά τους, 

5) επιμορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης,

6) παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών και των οικογενειών για την ενίσχυση της σχέσης σχολείου, οικογένειας και κοινότητας,

7) δικτύωση σχολείων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΦΟΡΕΑΣΠανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Πανεπιστήμιο Πάτρας
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠόροι  συνολικού ύψους: 15.947.630,5 €Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2014
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΥπό υλοποίηση

 Β.6. Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη

ΣΚΟΠΟΣΈνταξη του συνόλου των παιδιών σχολικής ηλικίας, μελών της Μειονότητας, με τις πολιτισμικές και γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες, στο εκπαιδευτικό σύστημα, παροχή γνώσεων διαπολιτισμικής αγωγής στους εκπαιδευτικούς, παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών προκειμένου να στηρίξουν ενεργά την εκπαίδευση των παιδιών τους και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΟι δράσεις περιλαμβάνουν:1) δράσεις ενισχυτικές της ελληνομάθειας και της επίδοσης των μουσουλμάνων μαθητών νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνάσιου και λυκείου,

2) δράσεις ανασταλτικές του φαινομένου της διαρροής/πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,

3) δράσεις ενισχυτικές μαθητών με χαμηλή επίδοση/ασταθή φοίτηση ή/και με ελλιπή ένταξη στο σχολείο (Ρομά-Μουσουλμανόπαιδες),

4) δράσεις  κοινωνικοποίησης μαθητών

5)οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Στήριξης του Προγράμματος,

6) επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης,  

7)παρεμβάσεις ενημέρωσης, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης,

8) δημιουργία/αναπαραγωγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, αλλαγές και διορθώσεις υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού,

9) δικτύωση σχολείων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι  συνολικού ύψους: 11580437,8€Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπό υλοποίηση

6.2. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες

ΣΚΟΠΟΣΠροσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για όλα τα μαθήματα των τάξεων Α’ και Β’ του Δημοτικού ώστε να καταστούν προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες αναπηρίες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία απευθύνεται, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία που το καθιστά πλήρως προσβάσιμο. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται και η προμήθεια ειδικού λογισμικού (πλατφόρμα/ες) που θα χρησιμοποιείται για την προσαρμογή και ενσωμάτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα προσβάσιμα από μαθητές που έχουν συγκεκριμένες αναπηρίες.Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην επαρκέστερη προετοιμασία των μαθητών με αναπηρίες για φοίτηση στο σχολείο. Ειδικότερα για τους μαθητές με προβλήματα όρασης προβλέπεται και η προμήθεια ειδικού εποπτικού υλικού.

Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από την υλοποίηση της Πράξης είναι αυτές των μαθητών που παρουσιάζουν:

– προβλήματα όρασης,

– προβλήματα ακοής,

– κινητικά προβλήματα των άνω άκρων,

– μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση,

– αυτισμό,

– προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΟι βασικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης είναι:
1)διοίκηση και διαχείριση της Πράξης, επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και αξιολόγηση,
2) διανομή εκπαιδευτικού υλικού στις μονάδες Ειδικής Αγωγής,

3) επιμόρφωση εκπαιδευτικών και συμβούλων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο νέο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό,

4)προμήθεια προσβάσιμου εποπτικού υλικού, ανάπτυξη ακουστικού υλικού και ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική γραφή στον κώδικα Braille,

5)προμήθεια ειδικού λογισμικού για την προσβασιμότητα ψηφιακού περιεχομένου από μαθητές με αναπηρίες,

6)ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι  συνολικού ύψους: 2.608.414,67€Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 30/6/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπό υλοποίηση

Α.2. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην  εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του ειδικού σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (Υποέργο 2: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)).

ΣΚΟΠΟΣ

Η πράξη αναπτύσσεται προς την   κατεύθυνση τη δημιουργίας ενός σχολείου για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές, στο οποίο θα παρέχονται μεταξύ άλλων και ειδικές υποστηρικτικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές υπηρεσίες. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου του κοινού σχολείου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, στην αλλαγή της σχέσης μεταξύ κοινού και ειδικού σχολείου, μέσα από τη μετατροπή του τελευταίου σε κέντρο έγκαιρης υποστήριξης για τους μαθητές που φοιτούν στα κοινά σχολεία καθώς και των οικογενειών τους και τη λειτουργία Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για το κοινό σχολείο.  Αντικείμενο του εν λόγω υποέργου είναι η επιμόρφωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που θα συμμετέχει θεσμικά στις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 478.670,004€Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη.

 Α.3. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Μετατροπή του ειδικού σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης

ΣΚΟΠΟΣH Πράξη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα της ουσιαστικής ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα και της υποστήριξης για επιτυχή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία, ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗ Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης  Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)     ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Υ.ΠΑΙ.Θ. – Δ/νση Ειδικής Αγωγής
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΚαλύπτεται η μισθοδοσία 249 ατόμων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για την εφαρμογή του προγράμματος της διεπιστημονικής υποστήριξης των γενικών σχολείων και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την υποστήριξη της αξιολόγησης αυτών από τα ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2014-2015. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.355.335 ευρώ ο οποίος καλύπτει  την υλοποίηση της πράξης τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15.
Το έργο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3″ πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2014-2015 με το ίδιο φυσικό αντικείμενο, όσον αφορά στο σκέλος «ΕΚΟ» και με προϋπολογισμό ύψους 4.670.000,00€
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό υλοποίηση

Α.4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΕΡΓΟΣχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
ΣΚΟΠΟΣΣκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός σύγχρονου Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ προκειμένου να συντονίσει σε ενιαία βάση και πρωτοτυποποιήσει τις διαδικασίες αναζήτησης, αξιολόγησης και καταγραφής των στοιχείων που αφορούν στους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας 4‐25 ετών.
Το Λογισμικό Μητρώου ΑμεΑ θα διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο κάθε παιδί (δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες για ιδιαιτερότητες, εξατομικευμένες ανάγκες ειδικής υποστήριξης τους και δυνατότητες εκπαίδευσης, στοιχεία προόδου, δεξιότητες, ειδικά εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό κ.α.).
Το σύστημα προοδευτικά θα καταγράφει με τη μορφή ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων όλους όσους δικαιούνται εξατομικευμένης συμπληρωματικής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και διεπιστημονικής παρέμβασης με στόχο την άρση και εξάλειψη των αρνητικών παραγόντων που εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.
Ως εκ τούτου οι άμεσα μετρήσιμοι στόχοι του Λογισμικού καθορίζονται ως εξής  :
• Ο εντοπισμός και καταγραφή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία όπου και αν βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.
     Η άμεση, έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες του κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσής του.
   Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των μαθητών και όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων ΕΑΕ και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών. Η υποστήριξη του έργου τους και η διασφάλιση της εξατομίκευσης και της συνέχειας με βάση τις συγκεκριμένες διαπιστωμένες ανάγκες.
   Η μείωση της γραφειοκρατίας και της αλληλοεπικάλυψης των διαδικασιών και της συγκέντρωσης πληροφοριών αναγκαίων για την ΕΑΕ.
   Η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας εκπαίδευσης και ΕΑΕ.
  Η συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των δράσεων ΕΑΕ.
     Η συγκέντρωση στοιχείων αναγκαίων:
     Για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής ΕΑΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
        Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα από την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων (π.χ. πληροφορίες που ζητούνται από τα διεθνή όργανα ΟΗΕ που παρακολουθούν την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και προτείνουν καλές πρακτικές).
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑντικείμενο του Έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη της εφαρμογής, η ανάπτυξη του Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ, η προμήθεια των απαραίτητων Συστημάτων και η εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του Συστήματος και του Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΕιδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)-Δ/νση Ειδικής Αγωγής
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠόροι συνολικού ύψους: 314.590,00 €
Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 30 /10/2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣε υλοποίηση

 Α.5. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΡΓΟ

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του ΑΠ1 του ΕΣΠΑ 2007-2013 το οποίο έχει παραταθεί και για το σχολ. έτος 2014-2015 και των ΑΠ2 και 3, ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης των ΑμεΑ στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό. Το προσωπικό αυτό θα επιμορφωθεί και θα υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά από κατάλληλες δομές. Επίσης, στο πλαίσιο εξειδικευμένης υποστήριξης παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια στους μαθητές ΑμΕΑ (π.χ. με κινητικά προβλήματα) από ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Πράξη αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των ΑμεΑ αυτού του τύπου είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: ΑΠ1: 34.300.436,17€ – ΑΠ2: 12.676.230,00€ – ΑΠ3: 2.737.754,50€Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31-12-2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε υλοποίηση

 Α.6. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

ΣΚΟΠΟΣ

Η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχει βασικό στόχο την αναδιάρθρωση της παρεχόμενης Ειδικής Εκπαίδευσης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.
Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗ Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  : Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)     ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  : Υ.ΠΑΙ.Θ. – Δ/νση Ειδικής Αγωγής
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΚαλύπτεται η μισθοδοσία 2.954 ατόμων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την εφαρμογή του προγράμματος  για το σχολικό έτος 2014-2015. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 95.296.560 ευρώ ο οποίος καλύπτει  την υλοποίηση της πράξης τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό υλοποίηση

 6.3.Μείωση της σχολικής διαρροής και της σχολικής εγκατάλειψης

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α.1. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

  

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Σχολείου, για την υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο), για τα Καλλιτεχνικά και Μουσικά σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) και για το Λύκειο Γενικής Παιδείας και η διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο επιδέχεται, αλλά και δημιουργεί καινοτομία.  
  Τα νέα προγράμματα σπουδών σχεδιάζονται ώστε να είναι στοχοκεντρικά, ενιαία, συνεκτικά, συνοπτικά, διαθεματικά, βιωματικά και παιδαγωγικά διαφοροποιημένα προβλέποντας συνεργατικούς, αυτοκατευθυνόμενους και άλλους τρόπους μάθησης. Στα νέα προγράμματα σπουδών γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της μετάδοσης πληροφορίας και της καλλιέργειας βαθύτερης γνώσης. Παράλληλα, είναι ανοικτά και ευέλικτα εξασφαλίζοντας δυνατότητες και ελευθερία στον εκπαιδευτικό για την επιλογή θεματικών στη βάση των ατομικών αναγκών των μαθητών και των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 9.363.833,00€Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη.

 Α.2. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) -Πιλοτική Εφαρμογή».

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣτο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η εκτενής  χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής), ώστε να παρακολουθηθεί η πορεία και η αποτελεσματικότητα της εισαγωγής του συνόλου των νέων προγραμμάτων σπουδών, πριν τη γενίκευση της εφαρμογής τους.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠόροι συνολικού ύψους: 3.012.575,44€Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 30/6/2014
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣε εξέλιξη.

 Α.3. Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων

ΕΡΓΟΥποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΚΟΠΟΣΣκοπός της Πράξεως είναι η υποστήριξη και ενίσχυση δύο (2) καινοτόμων παρεμβάσεων που αφορούν στον θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, καθώς, και του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου που αφορά στα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α. Υποστήριξη και ενίσχυση καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.Στόχος της δράσης είναι η στήριξη μίας παρέμβασης με κομβική σημασία στη συνολική εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, δηλαδή το ολοήμερο σχολείο. Η ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου αποτελεί μία καθοριστική παρέμβαση στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Παράλληλα μέσω του ολοήμερου σχολείου ικανοποιείται η αναγκαιότητα υποστήριξης των οικογενειών και δη των εργαζόμενων μητέρων στην προσπάθεια μίας ισόρροπης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Τα Ολοήμερα Σχολεία, στο πλαίσιο του συστήματος δημόσιας δωρεάν παιδείας παρέχουν βασικές και παιδο-αναπτυξιακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ενός σημαντικά διευρυμένου ωραρίου.

Ο εκπαιδευτικός-μαθησιακός του στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων ενός μεγάλου αριθμού μαθητών, μέσα από μια συντονισμένη παρέμβαση όλων των δράσεων του σχολείου και όχι απλώς μέσα από μια περιορισμένη βοήθεια προς τους μαθητές με διαπιστωμένες χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένα ή σε όλα τα μαθήματα. Παράλληλα λειτουργεί ως ένας χώρος δημιουργίας και εκπαίδευσης για τα παιδιά, ενώ παράλληλα υποβοηθά του γονείς, ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες να συνδυάσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό – μητρικό ρόλο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα διακρίνεται από καινοτόμες παρεμβάσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται σε συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και του σχολικού συμβούλου. Είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον γνωστικά αντικείμενα και παράλληλα ενισχύεται η διδασκαλία με περισσότερες ώρες ενώ διεξάγονται και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Οι δάσκαλοι του σχολείου συνεργάζονται με τους δασκάλους του ολοήμερου προγράμματος όπως και με τους εκπαιδευτικούς περισσοτέρων ειδικοτήτων. Παράλληλα υπάρχει συνεργασία με τους γονείς για τον τρόπο λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Η λειτουργία των ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014 καθορίστηκε με την υπ αρ. Φ50/267/131333/Γ1 της 17/9/2013 « Λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων 2013-2014» και την υπ’ αρ. Φ. 50/325/141474/Γ1/3-10-2013 «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων – Στελέχωση με εκπαιδευτικούς ΠΕ 70» Εγκυκλίους της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Η λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015 καθορίζεται με την υπ. αρ.Φ.50/226/143572/Γ1.

Β. Υποστήριξη και ενίσχυση καινοτόμων παρεμβάσεων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

H σημασία της αναβάθμισης της Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρώιμη παιδική ηλικία (ECEC) είναι βασικός πυλώνας  και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007). Επισημαίνεται επίσης ότι η αποτελεσματικότητα και η ισότητα μπορούν να συμπληρωθούν κατά περίπτωση, αν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του  Συμβουλίου της Ευρώπης επίσης γίνεται λόγος για βέλτιστο ξεκίνημα στη ζωή, με στόχο την προσβασιμότητα, την αναβάθμιση παρεχόμενης ποιότητας στην Εκπαίδευση, την ανάπτυξη των  δεξιοτήτων του  εκπαιδευτικού προσωπικού έχοντας ως βασικό επιδιωκόμενο  στόχο την πρόληψη  της σχολικής διαρροής και του αριθμού των ατόμων που ζουν σε ένδεια.
Στην Ελλάδα η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία δύναται να υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο ενός  Ολοήμερου  Προγράμματος  Νηπιαγωγείου. Η στήριξη-ενίσχυση και αναβάθμιση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου κρίνεται αναγκαία στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διανύει η χώρα μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠόροι συνολικού ύψους: 44.741.829,73 Ευρώ (ΑΠ1: 22.584.009,13 ΑΠ2: 16.517.335,27 ΑΠ3: 5604.485,33)                                                                                                                            Δείκτες υλοποίησης:  Επωφελούμενο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό Υλοποίηση

 Α.4. Ανάπτυξη πολιτικών για την βελτίωση της σχολικής ζωής

ΣΚΟΠΟΣ

 Πολιτικές βελτίωσης σχολικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 • Καταπολέμηση έμφυλων στερεότυπων με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων κυβερνητικών και μη, ο καθένας σύμφωνα με την αρμοδιότητά του
 • Καταπολέμηση σχολικής διαρροής, δράσεις και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προς την κοινωνία, τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς (το μεγαλύτερο ποσοστό της σχολικής διαρροής αφορά κυρίως τα κορίτσια)
 • Ανάπτυξη δεικτών σχετικών με το σεβασμό και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και εκτίμηση των επιπτώσεων άσκησης επιμέρους πολιτικών στα παιδιά

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Συνεργασίες και ενημερωτικές συναντήσεις με σχολεία της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, όπου παρέχεται ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δράσεις της ΓΓΙΦ ή άλλων φορέων, καθώς και σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 • Αντίστοιχες συνεργασίες  πραγματοποιούνται και με τα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ της χώρας.
 • Δυνατότητα συνεργασίας της με δήμους της χώρας ή άλλους φορείς και διοργάνωση στοχευμένων παρεμβάσεων και δράσεων σε σχολεία που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον για θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων κατόπιν σχετικής άδειας και έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και με τη συναίνεση Συλλόγων Καθηγητών και Γονέων και Κηδεμόνων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς

 6.4. Μέτρα για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α.1. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

ΕΡΓΟ«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΣΚΟΠΟΣΣκοπός των Πράξεων είναι η πρόληψη και η διάγνωση του φαινομένου της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ). Βασικός στόχος των Πράξεων είναι:α) η δημιουργία μόνιμης δομής πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ σε πανελλαδικό επίπεδο

 β) η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα της δομής πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ

γ) η καταγραφή, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση σε πρώιμο στάδιο των φαινομένων της ΣΒΕ, καθώς και

 δ) η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Δράση 1: Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.Το δίκτυο αποτελείται από:

Α) Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (ΚΕΕ)

Β) Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ)

Γ) Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.Σ.Υ.Δ.Π.)

Δ) Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.)

Ε) Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ)

Δράση 2: Περιοδική Εκτίμηση του φαινομένου σχολικής βίας και εκφοβισμού σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας
Μέσω του δικτύου θα γίνεται συστηματική διεξαγωγή εκτιμήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό της συχνότητας του φαινόμενου της σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του.

Δράση 3: Ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ (πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και ενημερωτική πύλης) για την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης, για τη δημοσιοποίηση επιμορφωτικού υλικού, σχολίων και προτάσεων αντιμετώπισης περιστατικών, εφαρμογής σχεδίων δράσης, καλών πρακτικών, στατιστικών στοιχείων, κ.λπ.,

• Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και σύνταξη προγράμματος επιμόρφωσης,

Δράση 4: Δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης – επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων)

• Πρόδρομες Δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης, πριν την υλοποίηση της επιμόρφωσης, με τη συνδρομή της ΚΕΕ
• Δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης μετά την υλοποίηση της επιμόρφωσης από τις ΠΟΔΠ και τις ΟΔΠ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και φορείς ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς)
Δράση 5:
Συνέργεια με άλλες πράξεις.
Θα γίνει καταγραφή συνέργειας και συμπληρωματικότητας της παρούσας πράξης με άλλες πράξεις μέσω της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και του χρονοπρογραμματισμού των δράσεων συνέργειας.
Δράση 6:
Δράσεις προβολής και δημοσιότητας
Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του στοχευόμενου κοινού καθώς και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δράση 7: Αξιολόγηση της Πράξης,
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εξωτερική αξιολόγηση της εκτέλεσης του προγράμματος.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΕιδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)  (σε σύμπραξη με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠόροι συνολικού ύψους: 994.437,44 Ευρώ (ΑΠ1: 559.195,03 ΑΠ2: 397.006,41 ΑΠ3: 38.236,00)                                                                                                                            Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 15/07/2015           Ωφελούμενοι: Μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Σύνολο μαθητικού πληθυσμού), Εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Σύνολο Εκπαιδευτικών), Γονείς, Στελέχη Εκπαίδευσης, Σχολική κοινότητα.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό υλοποίηση

 Α.2. Θεσμός Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΚΟΠΟΣΟι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα προγράμματα Αγωγής Υγείας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠρογράμματα Αγωγής Υγείας-Θεματικοί άξονες:

 • ·   Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές σχέσεις  (Ρατσισμός – Βία

           Αντιμετώπιση πένθους-Ξενοφοβία)

 • ·   Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • ·   Πρόληψη ενδοσχολικής και ενδοοικογενειακής βίας,
 • ·   Διαφυλικές σχέσεις – Ισότητα των φύλων – Σεξουαλική Αγωγή    
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΥ.ΠΑΙ.Θ.-Τμήμα Β’ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΜε την υπ’ αριθ. πρωτ.  93006/Γ7/10-08-2012 τοποθετήθηκαν οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας μέχρι τις 31-08-2015   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣε υλοποίηση (ετήσια βάση)

 Α.3. Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων

ΣΚΟΠΟΣΨυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του Νομού, με τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ1. Παρέχουν συμβουλευτική γονέων και παράλληλα ασκούν προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου.            2. Μπορούν να συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων του νομού, για την εξειδίκευση θεμάτων που έχουν σχέση με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα αγωγής υγείας.

3. Παρέχουν ενημέρωση των διδασκόντων σε ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες των σχολείων, μετά από πρόσκληση του Δ/ντη του σχολείου, ή μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

4. Ευαισθητοποιούν την ευρύτερη κοινότητα σε θέματα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας, οργανώνοντας και συντονίζοντας ομιλίες, συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες.

5. Παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα προγράμματα ψυχικής υγείας των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης τους, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.

6. Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΥ.ΠΑΙ.Θ.-Τμήμα Β’ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΜε την υπ’ αριθ. πρωτ.  93007/Γ7/10-08-2012 τοποθετήθηκαν οι Υπεύθυνοι ΣΣΝ μέχρι τις 31-08-2015   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣε υλοποίηση (ετήσια βάση)

 Α.4. Ασφαλής Πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο – Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των ημερίδων – τηλεδιασκέψεων είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, ηλικίας από 5 έως 18 ετών και να ενημερωθούν για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, να μάθουν περισσότερα για τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Υλοποίηση ημερίδων μέσω τηλεδιασκέψεων της μεταξύ της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με θέμα: «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Φορέας πρότασης: Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: Μάιος – Ιούνιος 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε υλοποίηση

 

 

 

6.5. Προγράμματα Σπουδών

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α.1. Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΕΡΓΟ«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013  και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΑΠ2 – ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΣΚΟΠΟΣΣκοπός της Πράξεως είναι η στήριξη του θεσμού του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος μέσω της πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Θεατρικής αγωγής, Μουσικής, Εικαστικών, Πληροφορικής, Αγγλικών και Φυσικής Αγωγής) και της επιμόρφωσης-ενημέρωσης των εκπαιδευτικών μέσω σεμιναρίων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Νέο Σχολείο ή Σχολείο του 21ου αιώνα, ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των μαθητών καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό, καινοτόμο, για μαθητές που είναι η επένδυση του μέλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτό επαναπροσδιορίζεται το εκπαιδευτικό μοντέλο με στόχο το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα νέα προγράμματα  σπουδών να επεκταθεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.

Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί ο θεσμός των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο η Πράξη να υλοποιηθεί με τις παρακάτω δράσεις:

• Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς ειδίκευσης στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική, στα Εικαστικά, στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και στη Φυσική Αγωγή.

• Υποστήριξη και Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών και των Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης (π.χ Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων Ειδικοτήτων) για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού.

• Υποστήριξη της ομαλής εφαρμογής – λειτουργίας του Προγράμματος ΕΑΕΠ με την παροχή μικρογευμάτων στους μαθητές.

• Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας του Θεσμού των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

• Αξιολόγηση της Πράξης, που περιλαμβάνει την αξιολόγηση του Θεσμού των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ερωτηματολόγια, focus groups κλπ) με σκοπό να εφαρμοστεί σταδιακά και να γενικευτεί.

• Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠόροι συνολικού ύψους:
Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 –> 113.866.531,52 Ευρώ (ΑΠ1: 47.919.076,54 – ΑΠ2: 55.737.486,39 – ΑΠ3: 10.209.968,59 )
 
Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 –> 26.976.596,20 Ευρώ (ΑΠ2: 22.836.869,80 – ΑΠ3: 4.139.726,40 )                                                                                                                            Δείκτες υλοποίησης:
 
Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 –> ΑΠ1: μέχρι και το σχ. έτος 2014-2015, ΑΠ2 και ΑΠ3: μέχρι και το σχ. έτος 2013-2014
Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 –> ΑΠ2 και ΑΠ3: από το σχ. έτος 2014-2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό Υλοποίηση

 Α.2. Τράπεζα Θεµάτων ∆ιαβαθµισµένης ∆υσκολίας για την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο –ΕΠΑΛ) (Υποέργο 1: Επιστημονικός Συντονισμός, Δημιουργία Περιεχομένου, Οργάνωση, Διοίκηση και Υποστήριξη της Πράξης, Υποέργο 3: Δημοσιότητα της Πράξης, Υποέργο 4: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης).

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤο έργο υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΕΔΔ), η οποία θα λειτουργεί ως «οδηγός» για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να ολοκληρώνει έγκαιρα μέσα στο σχολικό έτος τη διδακτέα ύλη.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠόροι συνολικού ύψους: 1.190.902,00€Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣε εξέλιξη.

 Α.3. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).Σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του Ψηφιακού Σχολείου και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην τάξη και στην καθημερινή παιδαγωγική πρακτική, με την δημιουργία και χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων.

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο έχει ως αντικείμενο:

 • -την ανάπτυξη μεθοδολογίας πρότυπων, δειγματικών ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • -την δημιουργία, μετά από δημόσια πρόσκληση, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, πρωτότυπου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, την αξιολόγηση του από ειδικούς, την επιλογή των καλύτερων συμμετοχών με χρηματική επιβράβευση
 • -την ψηφιακή και τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
 • -την ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου ψηφιακών σεναρίων
 • -την προβολή του έργου και της ευρωπαϊκής συνδρομής
 • -την εξωτερική αξιολόγηση του έργου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Το έργο υλοποιείται με την σύμπραξη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ), και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκ., εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε φάση υλοποίησης.

 Α.4. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, καταγραφή και συγκέντρωση ήδη παραχθέντος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

ΣΚΟΠΟΣΤο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).Αποτελεί τμήμα της ευρύτερης στρατηγικής παρέμβασης για την ανάπτυξη του Ψηφιακού Σχολείου, με σκοπό την δημιουργία του κατάλληλου τεχνολογικού υπόβαθρου και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤο έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • -αναζήτηση, καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου ψηφιακού υλικού που διαθέτουν πολιτιστικοί κυρίως φορείς, τμήμα του οποίου αφού εμπλουτιστεί με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση
 • -ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής στο ψηφιακό περιεχόμενο της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας
 • -ενσωμάτωση γλωσσικής τεχνολογίας με στόχο την παραγωγή βελτιωμένων μηχανισμών αναζήτησης και ανάκτησης πολυμεσικής πληροφορίας
 • -ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, κοινού για την ενίσχυση της αξιοποίησης της πλατφόρμας και του συνεχούς εμπλουτισμού της, καθώς και του ευρύτερου κοινού για το έργο και την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • -εξωτερική αξιολόγηση του έργου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Το έργο υλοποιείται με την σύμπραξη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Είναι συνολικού π/υ 14.000.000€, και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε φάση υλοποίησης.

 Α.5. Αναβάθμιση της Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Νέα Προγράμματα Σπουδών  & Εκπαιδευτικό Υλικό για το ΕΠΑΛ.

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η αναδιάρθρωση των  Επαγγελματικών Λυκείων με την Ανάπτυξη Προφίλ / Δεξιοτήτων  Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ, Ωρολογίων Προγραμμάτων ΕΠΑΛ, Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και  τη Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού  όλων των  Μαθημάτων, με στόχο την  παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 10.486.304,00€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έχει υποβληθεί πρόταση στην ΕΥΔ υπό ένταξη.

Α.6. Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

ΕΡΓΟ

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Άξονες Προτεραιότητας 4 & 5

ΣΚΟΠΟΣ

 

 

 

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (Επαγγελματικά Λύκεια – Επαγγελματικές Σχολές)  & αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία μέσω ολιγόμηνης μαθητείας στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές των αποφοίτων, έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της πράξης είναι η χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης  – Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (Επαγγελματικά Λύκεια – Επαγγελματικές Σχολές) και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως 2 ετών (ή 3 ετών εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία), για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω μαθητείας 2-6 μηνών στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικών με τις σπουδές του αποφοίτου, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές του και να καταστεί ευκολότερη η είσοδός του στην αγορά εργασίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ) & Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: ΑΠ4: 1.007.173,93€ – ΑΠ5: 1.192.826,07€                                                                           Εκτίμηση Ολοκλήρωσης του έργου: 31-03-2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε υλοποίηση

 Α.7. Αναβάθμιση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – Προγράμματα Σπουδών – Διδακτικά Βιβλία

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο) στα μαθήματα θεολογικής και εκκλησιαστικής εξειδίκευσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 1.580.000,00€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε φάση σύνταξης νέας πρότασης.

 Α.8. Α. «Αναβάθμιση Ιεροσπουδαστηρίων – Προγράμματα Σπουδών – Διδακτικά Βιβλία». Β. «Παιδαγωγική Υποστήριξη της Διδασκαλίας του Κορανίου στους Μαθητές Μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία της Θράκης-Προγράμματα Σπουδών-Διδακτικά Βιβλία».

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Το έργο έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών βιβλίων για την αναβάθμιση των ιεροσπουδαστηρίων και την ενίσχυση της φοίτησης των μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε φάση σύνταξης νέας πρότασης.

 Α.9. Δράση: «Κοινωνικό σχολείο» –  Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις UNICEF – Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΣΚΟΠΟΣΕυαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αναφορικά με τα δικαιώματά τους
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗ Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας αποστέλλει κάθε σχολικό έτος σχετικές εγκυκλίους  προς όλα τα σχολεία της χώρας προκειμένου για τη συμμετοχή τους στο θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους»
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΥ.ΠΑΙ.Θ.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: η υλοποίηση γίνεται τον Νοέμβριο για τη δράση του Προηγούμενου Σχ. Έτους.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣε υλοποίηση

 

 

Α.10. Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων με την UNESCO (AssociatedSchoolsProjectNetwork)

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεθνής συνεργασία και η προαγωγή της ειρήνης μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης, με την εκπόνηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανθρωπιστικών, ηθικών, πολιτιστικών και διεθνών διαστάσεων της εκπαίδευσης συμβάλλοντας στην  «Εκπαίδευση για Όλους». Συμμετέχουν σχολικές μονάδες  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, οι οποίες   υλοποιούν εργασίες που συνδέονται με τους θεματικούς άξονες του Προγράμματος, εργάζονται για την επίτευξη των Αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, αξιοποιούν  τους τέσσερεις πυλώνες της εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα και  εμπλέκουν μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς στις δραστηριότητες που υλοποιούν.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Υ.ΠΑΙ.Θ- Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη (σε ετήσια βάση)

 6.6. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α.1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός της πράξης είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αξιοποίηση και  εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη διδακτική πράξη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 49.938.061,94€Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη.

 

Α.2. Επιμόρφωση μεταταγμένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αποσκοπεί στην διασφάλιση, μέσα από συστηματικές και στοχευμένες επιμορφωτικές δραστηριότητες, του ότι οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα έχουν τα απαραίτητα παιδαγωγικά, διδακτικά και εκπαιδευτικά εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου της νέας τους θέσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 977.360,00€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έχει υποβληθεί πρόταση στην ΕΥΔ (υπό ένταξη).

6.7. Υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση εκπαιδευτικών μονάδων

 Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α.1. Επέκταση προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο έχει ως στόχο την προμήθεια και τον εξοπλισμό 1108 Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ψηφιακού Σχολείου.Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 • Θα εξοπλιστούν 197 Δημοτικά Σχολεία τα οποία είναι ενταγμένα στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), με ένα κινητό εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο λειτουργεί ως κινητή τάξη, για όλα τα μαθήματα. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, δομημένη καλωδίωση, τοπικό δίκτυο για τη σύνδεση των Η/Υ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και τα λογισμικά λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, δηλαδή 210 μονοθέσια, 462 διθέσια και 239 τριθέσια, δημοτικά σχολεία, θα εξοπλισθούν με έναν φορητό υπολογιστή και τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά λειτουργίας, τοπικό δίκτυο, απαραίτητη δομημένη καλωδίωση).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ) / Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.683.248,52 €, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε φάση υλοποίησης.

 Α.2. Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Δημόσιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Παλαιών Σχολικών Εγχειριδίων

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη διάθεση μέσω του διαδικτύου σχολικών εγχειριδίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980: o σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και αρχική λειτουργία μιας ενιαίας, λειτουργικής και πλήρως αξιοποιήσιμης στην εκπαιδευτική διαδικασία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, με δυνατότητες ενεργούς συμμετοχής των χρηστών, μέσω της οποίας θα διατίθεται και θα αξιοποιείται από την εκπαιδευτική κοινότητα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 1.288.205,00€Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη.

 6.8. Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Α. ΔΕΣΜΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α.1. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή Πλαισίου Επίτευξης Στόχων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων της Πράξης «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του νέου θεσµού των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι η διασφάλιση δηµόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας  παιδείας για όλους, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, η βελτίωση της  πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών – µελλοντικών εκπαιδευτικών, η  επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η υποστήριξη της δηµιουργικότητας, της  καινοτοµίας και της αριστείας και η πειραµατική εφαρµογή νέων  προγραµµάτων, καινοτόµων διδακτικών πρακτικών και δηµιουργικών δράσεων, καθώς και  νέων προσεγγίσεων στην αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη  διοίκηση και λειτουργία των σχολικών µονάδων. Το ΙΕΠ, στο πλαίσιο του έργου, θα αναλάβει την εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των ΠΠΣ,  τη βελτιστοποίηση του συστήματος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ, τη βελτιστοποίηση του συστήματος επιλογής μαθητών στα ΠΠΣ, καθώς και την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης του έργου των ΠΠΣ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 185.200,00€Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 30/6/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη.

Α.2. Αναβάθμιση μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων σε καινοτόμες προσεγγίσεις του γνωστικού τους αντικείμενου, με τη χρήση των ΤΠΕ, καθώς και να εξοπλίσει κατάλληλα τις σχολικές αυτές μονάδες. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο του έργου 724 εκπαιδευτικοί μουσικών και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων απασχολήθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους 2013-2014, εκ των οποίων οι 692 στα 42 Μουσικά σχολεία της χώρας και οι 32 στα 3 Καλλιτεχνικά Σχολεία της  επικράτειας.Εκτιμάται ότι κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους 2014-2015 θα απασχοληθούν συνολικά σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία περίπου 582 εκπαιδευτικοί.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ-ΕΔ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο συνολικός π/υ ανέρχεται 13 εκ €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε φάση υλοποίησης.

Α.3. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία Αυτό-αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνολική αποτύπωση και μελέτη βασικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού συστήματος  μέσα από την ανάπτυξη διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) της χώρας, καθώς και η  παρακολούθηση συμβατικών δεικτών εκπαίδευσης και κοινωνικής ανάπτυξης σχετικά με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, που είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το έργο περιλαμβάνει την παραγωγή υποστηρικτικού υλικού, τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης, την ανάπτυξη Δικτύου Πληροφόρησης για την αξιοποίηση των δεδομένων των σχολικών μονάδων σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, καθώς και την επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης για την εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 3.181.180,00€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη.

Α.4. Προκαταρτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός της πράξης είναι η δημιουργία του  επιμορφωτικού υπόβαθρου για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, όπως αυτή εισάγεται με το Ν. 4142/2013 και εξειδικεύεται στο Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Αντικείμενο της πράξης είναι ο σχεδιασμός, η επιστημονική υποστήριξη, η τεκμηρίωση και η υλοποίηση στοχευμένης επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των δομών και των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών του, με την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης και με γνώμονα την ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη γνωστική πρόοδο, και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πόροι συνολικού ύψους: 1.437.667,00€Εκτίμηση ολοκλήρωσης του έργου: 31/12/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη.

 

 

 • 8 Ιανουαρίου 2015, 15:02 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  Απαλλαγή από τα θρησκευτικά (σελ.80): Ενώ το θέμα υποτίθεται ότι έχει επιλυθεί εμφανίζονται προβλήματα, όπως αντιδράσεις και εμπόδια διευθυντών σχολειών, αλλά και παρερμηνεία της υπάρχουσας εγκυκλίου. Επιπλέον, η προθεσμία των 5 ημερών είναι αδιανόητη και πρέπει να καταργηθεί, αφενός διότι ο μαθητής ενδέχεται στην πορεία και βλέποντας το περιεχόμενο του μαθήματος να θελήσει να απαλλαγεί ή να μεταβληθούν οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

  Άνοδος ακροδεξιάς και ρατσιστικής βίας: Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι δεν εντοπίζεται αναφορά σε δράσεις αντιμετώπισης της ανόδου της ακροδεξιάς και του ρατσισμού ιδίως εντός των σχολείων.