Άρθρο 13 – Έναρξη ισχύος

Χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου ορίζεται ένας μήνας μετά τη δημοσίευσή του, εκτός αν σε ειδικότερες διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.