Άρθρο 7 – Τροποποιήσεις στο ν. 4129/2013

Η παράγραφος 3 του άρθρου 73 του νόμου 4129/2013 (Α΄ 52), «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το παράβολο ορίζεται: α) για τις εφέσεις, αιτήσεις αναστολής, αιτήσεις αναθεωρήσεως, αιτήσεις ανακοπής και τριτανακοπής και αιτήσεις διορθώσεως ή ερμηνείας στις συνταξιοδοτικές διαφορές σε είκοσι (20) ευρώ, β) για τις αιτήσεις αναιρέσεως στις συνταξιοδοτικές διαφορές σε εβδομήντα (70) ευρώ, γ) για τις αιτήσεις ανάκλησης κατά των πράξεων των Κλιμακίων του άρθρου 35 του παρόντος ή των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις αιτήσεις αναθεωρήσεως κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων αυτών σε εκατό (100) ευρώ, δ) για τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων και για τις χρηματικού αντικειμένου διαφορές σε ποσοστό ένα τοις εκατό του αμφισβητούμενου ποσού, χωρίς τις τυχόν προσαυξήσεις. Το αναλογικό παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εβδομήντα (70) ευρώ. Αν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ, καταβάλλεται το ποσό αυτό και το τυχόν επιπλέον οφειλόμενο παράβολο καταλογίζεται με την απόφαση, σε περίπτωση απόρριψης ή εν μέρει αποδοχής του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά ή τα ποσοστά των παραβόλων».

 • 5 Ιουλίου 2016, 10:53 | Χαριλαος Χαρισης

  Το παράβολο στις αιτήσεις ανακλήσεως επί Πράξεων των Κλιμακίων στον προσυμβατικό έλεγχο είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Η πρόταση είναι από 50 ευρώ να αυξηθεί στα 100 ευρώ. Η αύξηση του παραβόλου αυτού πρέπει να συμβαδίζει με το παράβολο στα ασφαλιστικά μέτρα ( βλ. α. 5 παρ.1 ν. 3886/2010, Α’ 173), αλλιώς θα υπάρξει συσσώρευση αιτήσεων προς το Ελεγκτικο Συνεδριο αφού η διαδικασία αυτή λόγω μηδενικού επι της ουσίας κόστους θα ειναι προτιμότερη απο τα ασφαλιστικά μετρα.
  Σε καθε περίπτωση το ύψος των παραβόλων πρέπει να ειναι ανάλογο με το χρηματικό ύψος της συζητούμενης υπόθεσης και βεβαια τουλαχιςτον να καλύπτει και το κόστος της πραγματική δικαστικής δαπάνης δηλαδή μισθοί δικαστων και γραμματείας για το χρονικό διάστημα που απασχολούνται με την υπόθεση.

 • 5 Ιουλίου 2016, 08:18 | ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

  Σχόλιο στο άρθρο 7 για τα παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων.

  Θεωρώ ότι το παράβολο στις αιτήσεις ανακλήσεως επί Πράξεων των Κλιμακίων στον προσυμβατικό έλεγχο είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Η πρόταση είναι από 50 ευρώ να αυξηθεί στα 100 ευρώ. Η αύξηση του παραβόλου αυτού πρέπει να συμβαδίζει με το παράβολο στα ασφαλιστικά μέτρα ( βλ. α. 5 παρ.1 ν. 3886/2010, Α’ 173), όπου είναι σε ποσοστό 1% της προυπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου ΦΠΑ με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ, διάταξη η οποία μάλιστα έχει κριθεί συνταγματική από το ΣτΕ.

  Περαιτέρω, το παράβολο στην αίτηση αναθεωρήσεως επί της αποφάσεως, που εκδίδεται μετά την αίτηση ανακλήσεως από το μείζονος- επταμελούς συνθέσεως Τμήμα στις συμβάσεις υψηλής οικονομικής αξίας είναι επίσης 50 ευρώ( βλ. άρθρ. 14 ν. 3932/2011, Α 49, με το οποίο προστέθηκε α. 19Α στο π.δ. 774/1980, Α 189 και το οποίο παραπέμπει για το παράβολο στο α. 56 π.δ. 774/1980{ η προαναφερόμενη διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4129/2013, όμως στη νέα διάταξη δεν φαίνεται καθαρά το ποσό του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί για αυτήν την αίτηση αναθεωρήσεως, οπότε η διάταξη αυτή αφού θα τροποποιηθεί, πρέπει να τροποποιηθεί και ως προς τη διατύπωση της.

  Ο λόγος για τον οποίο τα παράβολα στον προσυμβατικό έλεγχο δεν πρέπει να είναι χαμηλά, αφού το παράβολο στα ασφαλιστικά μέτρα είναι ιδιαίτερα υψηλό είναι ότι οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες μπορούν να μην υποβάλλουν ασφαλιστικά μέτρα , αλλά να προσπαθούν να επιλύσουν τις «διαφορές » τους ενάπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου η διαδικασία δεν είναι καθόλου δαπανηρή.