Άρθρο 6 – Τροποποιήσεις στο ν. 1406/1983

Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του νόμου 1406/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις διαφορές μεταξύ οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και των ασφαλισμένων από τη σχέση ασφάλισης σύμφωνα με το νόμο, δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο όταν το αντικείμενο της αγωγής δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ».