ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ – Άρθρο 12

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνίσταται νομοπαρασκευαστική επιτροπή που αναλαμβάνει την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και, εν γένει, τη δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις διαδικασίες όλων των δικαιοδοσιών. Μετά την παράδοση του έργου της Επιτροπής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστήνεται μόνιμη Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα μέλη της οποίας ερευνούν, μελετούν και προτείνουν τη λήψη περαιτέρω μέτρων που απαιτούνται για την απλοποίηση και ενοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τις δαπάνες του πρώτου εδαφίου.

2. Στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύεται, μέσω σταθερής υπερσύνδεσης (link), πίνακας όπου παρουσιάζεται το κόστος των δικαστικών τελών, παραβόλων, μεγαρόσημων και λοιπών δαπανών ανά διαδικασία και είδος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ή διαδικαστικής πράξης. Από τον πίνακα πρέπει να προκύπτει ο δικαιούχος και το ποσοστό των δικαιωμάτων του επί κάθε συγκεκριμένου ποσού. Ο πίνακας ενημερώνεται από υπάλληλο στον οποίο ανατίθεται το σχετικό καθήκον, αμέσως μετά από κάθε αλλαγή που επέρχεται στη συναφή νομοθεσία. Κάθε ρύθμιση που τροποποιεί, καταργεί ή εισάγει διατάξεις σχετικές με τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα, τα μεγαρόσημα, τα δικαστικά έξοδα και, εν γένει, τη δικαστική δαπάνη, αμέσως μετά την ψήφισή της κοινοποιείται στον ως άνω υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει οριστεί να ενημερώνει τον πίνακα με σκοπό το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών να προβεί στις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι Δικαστικές Αρχές που τηρούν ιστοχώρους αναδημοσιεύουν σε αυτούς τον αρχικό και τους ενημερωμένους πίνακες των προηγούμενων εδαφίων.

  • 30 Ιουνίου 2016, 14:21 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

    ΑΡΙΣΤΟ, ΤΟ ΕΓΚΡΊΝΩ, ΜΟΥ ΆΡΕΣΕ ,

  • 29 Ιουνίου 2016, 21:48 | STEFANOS FURTUNIDIS

    Στο άρθρο αυτό θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί ένα εδάφιο που να προβλέπει ή να επιβάλλει την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής έκδοσης όλων των παραβόλων.