Άρθρο 06 – Δικαίωμα των θυμάτων να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή τους

1. Το θύμα ενημερώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σχετικά με το δικαίωμά του να λαμβάνει πληροφορίες, εφόσον το ζητήσει, αρμοδίως και εγγράφως, σχετικά με την ποινική διαδικασία που κινήθηκε, κατόπιν της εκ μέρους του καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, όσον αφορά ειδικότερα:

α) Δικαιούται να λάβει αντίγραφο οποιασδήποτε διατάξεως ή βουλεύματος τα οποία αποφαίνονται να …κατηγορία, ή να παύσει η ποινική δίωξη, ή να μην ασκηθεί δίωξη κατά του δράστη, καθώς και τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη σε περίπτωση που ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά αυτού και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ακροατήριο ποινικού δικαστηρίου ή……περί του δικονομικού σταδίου στο οποίο εκκρεμεί η δικογραφία στην περίπτωση που ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του δράστη και η υπόθεση δεν έχει εισέτι περαταθεί.

β) Δικαιούται να λάβει αντίγραφο της ποινικής δικογραφίας σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πορεία της ποινικής διαδικασίας και την οριστική απόφαση που τυχόν ήθελε εκδοθεί

γ) Δικαιούται να λάβει πληροφορίες σχετικά με την αποφυλάκιση ή την απόδραση ή τη χορήγηση άδειας του προφυλακισθέντος ή καταδικασθέντος κατηγορουμένου, καθώς και για τυχόν μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία του σε περίπτωση αποφυλάκισης ή απόδρασης του δράστη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται, εφόσον υπάρχει ενδεχόμενος ή διαπιστωμένος κίνδυνος βλάβης του θύματος, εκτός εάν υπάρχει διαπιστωμένος κίνδυνος βλάβης του δράστη λόγω της κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών.

2. Όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, δύνανται να αποστέλλονται σε προσωπική ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, την οποία έχει υποδείξει το θύμα ή να παραδίδονται στο θύμα αυτοπροσώπως ή στον διορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο του, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής.

3. Το θύμα δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί την αίτησή του αναφορικά με την άσκηση του συνόλου ή μέρους των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δικαιωμάτων του, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων πληροφόρησης που απορρέουν από την ιδιότητά του ως πολιτικώς ενάγοντος.