Άρθρο 17 – Εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας και του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξασφαλίζει μία γενική και ειδική κατάρτιση των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, των υπαλλήλων των δικαστηρίων, των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων και αποκαταστατικής δικαιοσύνης και των γενικών και ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις ανάγκες των θυμάτων και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα θύματα με αμεροληψία, σεβασμό, επαγγελματισμό και χωρίς διακρίσεις.

2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ενισχύουν την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των μελών τους σχετικά με τις αρχές της προστασίας των θυμάτων που περιέχονται στον παρόντα νόμο.

3. Σε αυτά τα μαθήματα κατάρτισης θα παρέχεται ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα που χρήζουν ειδικής προστασίας.

  • 1) Στην παράγραφο 1, θα πρέπει να εξασφαλίζεται μια γενική και ειδική κατάρτιση του προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα διεξάγει τις ατομικές αξιολογήσεις που περιγράφονται σύμφωνα με το Άρθρο 15 παράγραφος 1 του σχεδίου νόμου.
    2) Στην παράγραφο 1, προτείνουμε να προβλέπεται δυνατότητα συνεργασίας της Πολιτείας με εξειδικευμένους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για τις αναφερόμενες εκπαιδεύσεις.