Άρθρο 09 – Υποστήριξη από τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων

1. Οι υπηρεσίες γενικής υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων παρέχουν τουλάχιστον:
α) πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του θύματος, μεταξύ άλλων και της δυνατότητάς του να αξιώσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από την αξιόποινη πράξη, καθώς και τον τρόπο συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία, είτε ως πολιτικώς ενάγων, είτε ως μάρτυρας
β) πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες σχετικές υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης ή άμεση παραπομπή σε αυτές
γ) συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη
δ) συμβουλές σχετικά με οικονομικά και πρακτικά θέματα που ανακύπτουν από το έγκλημα
ε) συμβουλές σχετικά με τον κίνδυνο και την αποτροπή δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης, εκτός αν παρέχονται με άλλο τρόπο από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες.

2. Οι υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων οφείλουν να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις ειδικές ανάγκες του θύματος που υπέστη σημαντική βλάβη λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος.

3. Εκτός αν παρέχονται με άλλο τρόπο από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων παρέχουν τουλάχιστον τα εξής:
α) κέντρα υποδοχής ή άλλη κατάλληλη προσωρινή στέγαση του θύματος, που χρειάζεται ασφαλή τόπο παραμονής λόγω άμεσου κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης
β) στοχευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη για το θύμα με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως είναι το θύμα σεξουαλικής βίας, βίας λόγω φύλου και βίας στο πλαίσιο στενών διαπροσωπικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μετατραυματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής.

  • Άρθρο 9, παράγραφος 3: Ομοίως προτείνουμε να επεκταθούν οι προστασίες και για τα θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων, κατά την έννοια του Άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα.

    Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ),
    Μαρίνα Γαλανού.

  • Στην παράγραφο 3β, προτείνουμε να αντικατασταθεί η φράση “βίας λόγω φύλου” με τη φράση “βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης και της βίας λόγω ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου,”. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα γραμμένο, ώστε να μη χωρά αμφισβήτηση, πως βία λόγω φύλου αποτελεί και η βία που βιώνουν και τα τρανς (διεμφυλικά) και intersex άτομα. Αντίστοιχες τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν στο Άρθρο 15 (παράγραφος 2β), στο Άρθρο 16 (παράγραφος 2δ) και στο Άρθρο 18 (παράγραφος 2).