Άρθρο 04 – Δικαίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επαφή με αρμόδια αρχή

1. Στα θύματα, από την πρώτη τους επαφή με την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με κάθε δυνατό κάθε φορά μέσο οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) για το είδος της υποστήριξης που μπορούν να λάβουν καθώς και τον αρμόδιο φορέα παροχής αυτής, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, βασικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, οποιαδήποτε ειδική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής βοήθειας και της στέγασης σε ξενώνες
β) για τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της υποβολής εγκλήσεως και του δικαιώματος δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας
γ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής μέτρων προστασίας
δ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής βοήθειας
ε) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διεκδίκησης αποζημίωσης
στ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής του δικαιώματος διερμηνείας και μετάφρασης
ζ) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις κατά την οποία ασκούνται τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που διαμένουν σε έτερο κράτος μέλος
η) για τις υφιστάμενες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση που τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά από την αρμόδια αρχή
θ) για τα στοιχεία επαφής, για λόγους επικοινωνίας και πληροφόρησης, σχετικά με την υπόθεσή τους
ι) για τις υφιστάμενες διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης και τις αρμόδιες προς τούτο αρχές
ια) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής τυχόν εξόδων της συμμετοχής τους στην ποινική διαδικασία.

2. Η έκταση και η εξειδίκευση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαφοροποιείται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και την προσωπική κατάσταση του θύματος καθώς και με το είδος ή τη φύση της αξιόποινης πράξεως. Κάθε αρμόδια αρχή, μπορεί περαιτέρω να παρέχει πρόσθετες λεπτομέρειες σε μεταγενέστερα στάδια ανάλογα με τις ανάγκες του θύματος και τη χρησιμότητα, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, αυτών των λεπτομερειών.