Δημόσια Διαβούλευση επί του σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών. Το σχέδιο επεξεργάσθηκε νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (βλ. ΦΕΚ Β’ 803/01-04-2014), προκειμένου να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο με ενιαία κριτήρια διαφάνειας, ελέγχου και χρηματοδότησης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (με νομική μορφή σωματείου ή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας).
Από το 1999 έχουν κατά καιρούς θεσπισθεί διατάξεις για κάποιες από τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο που θα ρυθμίζει συνολικά τις σχέσεις του κράτους με όλες τις συγκεκριμένες νομικές μορφές μέσα από τις οποίες εκφράζεται η Κοινωνία των Πολιτών. Συχνές καταγγελίες για καταχρήσεις έχουν οδηγήσει σε άκριτη εξίσωση των Οργανώσεων Πολιτών που παράγουν έργο με εκείνες τις οργανώσεις που εκμεταλλεύθηκαν είτε κρατικά κονδύλια είτε τα φιλάνθρωπα συναισθήματα της κοινωνίας για παράνομο πλουτισμό.
Το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου επιχειρεί να θέσει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο διαφάνειας στις σχέσεις του κράτους με τις Οργανώσεις των Πολιτών, να εξορθολογήσει την υφιστάμενη νομοθεσία κάνοντας ευρεία χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας:
• Συνδέεται η κρατική χρηματοδότηση με την εποπτεία-λογοδοσία αλλά και την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. των οργανώσεων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφάνειας
• Δημιουργούνται δύο ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης όπου στην πρώτη καταχωρούνται όσοι κοινωφελείς φορείς πολιτών το επιθυμούν και στη δεύτερη καταγράφονται οι Κοινωφελείς Οργανώσεις που επιθυμούν να εποπτεύονται ως προς την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων διαφάνειας
• Κατοχυρώνεται νομοθετικά πλήρως η εθελοντική απασχόληση σε Κοινωφελείς Οργανώσεις ή στον δημόσιο τομέα, το νομικό καθεστώς των εθελοντών και η ασφαλιστική τους κάλυψη
Καλούμε τους πολίτες και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση απόψεων και προτάσεων, έτσι ώστε το σχέδιο νόμου να εμπλουτισθεί, να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές ανάγκες της Κοινωνίας. Θα θέλαμε παρατηρήσεις τόσο για τα σημεία τα οποία θεωρείτε ότι χρήζουν τροποποίησης όσο και για τα σημεία που θεωρείτε ως ισχυρά και επιθυμείτε να διατηρηθούν αναλλοίωτα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, θα προχωρήσουμε στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Ο υπουργός

Αργύρης Ντινόπουλος