Ολοκλήρωση Διαβούλευσης Οντολογία Κωδικοποιήσεων

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση της Οντολογίας για τον χαρακτηρισμό των κανονιστικών ρυθμίσεων και την προτυποποίηση των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων (διοικητικές και νομικές κωδικοποιήσεις) και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε βάθος χρόνου.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού προτύπου για το σύνολο των κωδικοποιήσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας, που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στη διαθέσιμη νομική πληροφορία, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υφιστάμενων συστημάτων και την εύκολη επαναχρησιμοποίηση της, οι προτάσεις και τα σχόλια ατόμων και φορέων με γνώση του αντικειμένου τόσο επιχειρησιακά, όσο και τεχνικά, κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές και θα ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση και τον εμπλουτισμό του μοντέλου προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα και η πληρότητά του.
Μετά την επεξεργασία των σχολίων θα ακολουθήσει αναλυτική έκθεση που θα αναφέρει το χειρισμό καθενός από αυτά αλλά και το πώς θα ενταχθούν στις επόμενες δράσεις του Υπουργείου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Οντολογία Κωδικοποιήσεων

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προωθεί δράσεις Κωδικοποίησης Νομοθεσίας, το αποτέλεσμα των οποίων θα δημοσιευτεί σε μορφή ανοιχτών δεδομένων στη νέα Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Βασικό μέλημα είναι η άμεση και εύκολη πρόσβαση του πολίτη, της επιχείρησης και του νομικού κόσμου της χώρας στο σύνολο της ελληνικής κωδικοποιημένης νομοθεσίας. Στόχος είναι οι κωδικοποιήσεις να διατεθούν με πρότυπα που να επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση των κωδικοποιημένων κειμένων για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Ταυτόχρονα επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η συστηματοποίηση της νομοπαραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παραγωγής κανονιστικών πράξεων με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων καλής νομοθέτησης και των σύγχρονων εργαλείων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής ώστε τα νέα νομοθετικά κείμενα να διαμορφώνονται με τρόπο που να διευκολύνει την κωδικοποίηση τους και την ένταξη τους σε ενιαία θεματικά σύνολα κανόνων και ρυθμίσεων. Με την αξιοποίηση των προτύπων αυτών οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και ο νομικός κόσμος θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την ισχύουσα νομοθεσία ως ένα ενιαίο κείμενο αλλά και την ιστορικότητα της, δηλαδή πως αυτή ίσχυε σε προηγούμενες χρονικές περιόδους.
Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση την οντολογία για τον χαρακτηρισμό των κανονιστικών ρυθμίσεων και την προτυποποίηση των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων (διοικητικές και νομικές κωδικοποιήσεις) και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε βάθος χρόνου. Η Οντολογία Κωδικοποίησης συνδιαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) και έχει βασιστεί στην οντολογία του Ευρωπαϊκού Αναγνωριστικού Νομοθεσίας (European Legislation Identifier – ELI), η οποία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη-Μέλη είναι το βασικό εργαλείο για την απεικόνιση και την ανταλλαγή νομικής πληροφορίας. Το αναλυτικό κείμενο για την οντολογία θα διατίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2016.
Προσκαλούμε τους εμπειρογνώμονες σε θέματα κωδικοποίησης νομοθεσίας, διαχείρισης νομικής πληροφορίας, από τον Ακαδημαϊκό χώρο, τη Δημόσια Διοίκηση, το νομικό κόσμο, τις επιχειρήσεις στο χώρο της πληροφορικής και κάθε άλλο εμπλεκόμενο να υποβάλουν σχόλια και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της προτεινόμενης οντολογίας Κωδικοποίησης η οποία θα αποτελεί υποχρεωτικό πρότυπο συμμόρφωσης σε όλες τις δράσεις κωδικοποίησης νομοθεσίας που θα υλοποιηθούν από εδώ και στο εξής. Τα εν λόγω σχόλια είναι απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής πληρότητας, ορθότητας της οντολογίας που θα συμβάλει στη επαναχρησιμοποίηση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό ανάπτυξη και υφιστάμενων εφαρμογών διαχείρισης και διάθεσης της νομικής πληροφορίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Παναγιώτης Κουρουμπλής