Άρθρο 10 – Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Συμφωνία Αποχώρησης

1. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαιώματά τους.
β) Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται η σταδιακή τακτοποίηση της διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του τόπου διαμονής, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
2. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων, αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες αδειών διαμονής τις οποίες λαμβάνουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, είτε αυτά είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, από τις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του τόπου διαμονής τους.