Άρθρο 04 – Ρυθμίσεις θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης:
α) Στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τους ανιθαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτης χώρας που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και στα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και στους επιζώντες αυτών, οι οποίοι κατά την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 και είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγράφουν στα μητρώα του φορέα τόπου κατοικίας στην Ελλάδα, συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 883/2004 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έως τις 31.12.2020.
β) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση έως τις 31.12.2020.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορούν να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής του, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν για τους Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.