Άρθρο 06 – Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης, φυσικό πρόσωπο, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, και νομικό πρόσωπο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να ασκούν τις επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτ. γ`, δ` και ε` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α`155), στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το ενωσιακό δίκαιο έως τις 31.12.2020.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τουρισμού μπορούν να τροποποιούνται οι προθεσμίες και οι ειδικότερες προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η συνέχιση άσκησης των επιχειρηματικών τουριστικών δραστηριοτήτων των φυσικών και νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020.