Άρθρο 05 – Αναγνώριση και ανταλλαγή αδειών οδήγησης

1.Έλληνας πολίτης που διαβιεί μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κάτοχος βρετανικής άδειας οδήγησης καθώς και Βρετανός πολίτης που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και είναι κάτοχος βρετανικής άδειας οδήγησης, μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν με την άδεια αυτή στην Ελλάδα, σε περίπτωση κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1968 για την Οδική Κυκλοφορία.
2.Βρετανική άδεια οδήγησης που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις 31.12.2020 και κατέχεται από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, αναγνωρίζεται στην Ελλάδα για μεταβατικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μέχρι τις 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
3.Η δυνατότητα ανταλλαγής των ως άνω αδειών με ελληνικές άδειες οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 «Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος – µέλος της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄3056), διατηρείται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
4.Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ή το Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού που εκδίδονται μέχρι τις 31.12.2020 από το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης των παραπάνω εγγράφων σε άδειες οδήγησης που εκδίδονται από τη χώρα μας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5A «Ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης» της υ.α. 29898/3378/16 (Β΄1318) και στο άρθρο 6 «Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος – µέλος της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄3056) διατηρείται μέχρι τις 31.12.2020.
5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του.