Άρθρο 01 – Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους προς και από την Ελλάδα

  1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειά τους, είτε είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε είναι πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα σύμφωνα με άρθρο 2 του παρόντος, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται και να εξέρχονται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II του π.δ. 106/2007 (Α` 135), εφόσον κατέχουν ισχύον διαβατήριο.
  2. Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους ισχύοντος εγγράφου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 1, 2 και 3 του επόμενου άρθρου. Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1.2021, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4251/2014 (Α`80) με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.