Άρθρο 03 – Ρυθμίσεις για την κοινωνική ασφάλιση

1. Στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 έως τις 31.12.2020. Ειδικότερα, εφαρμόζονται για όλους τους κλάδους οι θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας ή κατοικίας από τις οποίες απορρέουν παροχές, της εξομοίωσης παροχών, εισοδημάτων γεγονότων ή καταστάσεων, καθώς και της αρχής της εξαγωγής των παροχών. Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού 883/2004 και στο άρθρο 1 του Κανονισμού 987/2009 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται παραπάνω.
2. Σε ό,τι αφορά στον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας του Τίτλου II του Κανονισμού 883/2004, για την περίοδο μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και έως τις 31.12.2020, τα Ευρωπαϊκά έντυπα Α1 (βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο) που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, ισχύουν έως τις 31.12.2020. Ομοίως, οι εξαιρέσεις που έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 16 του Κανονισμού 883/2004 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31.12.2020.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορούν να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής του, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν για τους Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.