Άρθρο 08 – Αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζονται τα ακόλουθα:
α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
β. Ο ανώτατος αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανέρχεται σε: α) εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους κλάδου Τελωνειακών, εκ των οποίων εβδομήντα (70) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, τριάντα (30) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και πενήντα (50) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, β) τριάντα (30) υπαλλήλους κλάδου Πληροφορικής, γ) πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Χημικών και δ) πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Δημοσιονομικών.
γ. Η μετάταξη ενεργείται μετά δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται, η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαναληφθεί έως την πλήρωση του συνόλου των θέσεων της περίπτ. β΄ της παρούσας παραγράφου.
δ. Για τη διενέργεια μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στους ΟΤΑ α΄ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από ενενήντα χιλιάδες (90.000) κατοίκους. Επιπλέον των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.
ε. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης. Για τις μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280).
στ. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή αντίστοιχη θέση εργασίας που συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης, η οποία καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει. Σε περίπτωση κένωσης οργανικών θέσεων του ίδιου κλάδου, κατηγορίας ή ειδικότητας, αυτές καταλαμβάνονται από τους ως άνω υπαλλήλους, με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης τους.
ζ. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης.
η. Για όλους τους μεταταχθέντες υπαλλήλους ορίζεται 5ετής υποχρέωση παραμονής στη νέα τους θέση.
θ. Η μετάταξη πραγματοποιείται διατηρουμένου του βαθμού, μισθολογικού κλιμακίου, ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μεταταχθέντος και διατηρουμένης της τυχόν προσωπικής διαφοράς.