Άρθρο 02 – Καταγραφή και διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης ισχύουν τα εξής:
1. α) Βεβαίωση εγγραφής ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής που έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 16, αντίστοιχα, του π.δ. 106/2007 (Α`135), λήγει στις 31.12.2020.
β) Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής που έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου τα οποία είναι πολίτες τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 και τα άρθρα 9 και 17 του π.δ. 106/2007, λήγει στις 31.12.2020.
2. α) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν εισέλθει στην Ελλάδα έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007, υποβάλλουν αίτηση στις αστυνομικές αρχές της χώρας, έως τις 31.12.2020. Η ισχύς της βεβαίωσης εκτείνεται έως τις 31.12.2020.
β) Τα μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι πολίτες τρίτης χώρας και έχουν εισέλθει στην Ελλάδα έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 και το άρθρο 9 του π.δ. 106/2007, υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έως τις 31.12.2020. Η ισχύς του Δελτίου Διαμονής εκτείνεται έως τις 31.12.2020.
3. α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις 31.12.2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
β) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του π.δ. 106/2007.
4. α) Η περίοδος διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 και του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμονής για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 4251/2014, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της περίπτ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 89 του παραπάνω νόμου.
β) Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος λαμβάνει άδεια διαμονής δυνάμει των διατάξεων της περίπτ. α` της παρούσας παραγράφου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.
γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτ. λγ` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως μέλος της οικογένειας νοείται το μέλος όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007.
5. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, στην περίπτωση κατά την οποία είτε δεν δύνανται είτε δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους. Η άδεια διαμονής έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, παρέχει το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 20 του π.δ. 106/2007 και ανανεώνεται αυτοδίκαια για πέντε (5) έτη κάθε φορά. Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής τελεί υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από τις 31.12.2020.
6. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς του, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση τριετούς άδειας διαμονής, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών πριν από τις 31.12.2020. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά έως τη συμπλήρωση της πενταετούς περιόδου διαμονής για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παρ. 4 ή 5 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ`της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
7. α) Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής της παρ. 5 δεν θίγεται από απουσία που δεν υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη. Το δικαίωμα διαμονής της παρ. 6 δεν θίγεται από περίοδο απουσίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014.
β) Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις των παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4251/2014.
8. Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, και εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1.2021 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγγράφων του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής του, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν για τους Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.