Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου » ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012″

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012.
Η υπό ενσωμάτωση Οδηγία αφορά στη διασύνδεση των Κεντρικών Μητρώων, των Εμπορικών Μητρώων και των Μητρώων Εταιρειών με στόχο τη διασυνοριακή πρόσβαση σε επιχειρηματικές πληροφορίες, σχετικά με εταιρείες και υποκαταστήματα που έχουν αυτές σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και δημιουργία διαύλων διασυνοριακής επικοινωνίας των μητρώων μεταξύ τους στις περιπτώσεις διασυνοριακών καταχωρήσεων.
Η διασύνδεση των Μητρώων χαρακτηρίζεται στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς ως μέτρο που θα δημιουργήσει για τις επιχειρήσεις ευνοϊκότερο νομικό πλαίσιο, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα βοηθήσει την περαιτέρω τόνωση της αγοράς. Η βελτίωση αυτή θα προκύψει και με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά και από την αύξηση της ασφάλειας δικαίου.
Με τον παρόντα νόμο προσαρμόζεται το εθνικό δίκαιο στις απαιτήσεις της οδηγίας κατά το πρώτο στάδιο ενσωμάτωσης αυτής, δηλαδή πριν την έκδοση των εκτελεστικών αποφάσεων της ευρωπαϊκής επιτροπής. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η τροποποίηση με το παρόν σχέδιο νόμου διατάξεων του ν. 3419/2005, που προβλέπουν τον τρόπο λειτουργίας του εθνικού μητρώου, ώστε να καταχωρίζονται πληροφορίες και να δημοσιεύονται εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα ανταλλάσσονται, αφότου αρχίσει η λειτουργία του συστήματος διασύνδεσης Μητρώων.
Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 17/09/2014.

Ο Υφυπουργός

Γεράσιμος Γιακουμάτος