Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 21.30 μμ, ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών».
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν επισταμένως, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 21: 30, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών».
Ο σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών για τα Άτομα με Αναπηρίες.
Το παρόν σχέδιο νόμου εντάσσεται στην προσπάθεια επίτευξης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΣΗΕΔΑΑ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α΄).
Το σχέδιο νόμου έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στην άρση και αποτροπή των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, φραγμοί οι οποίοι προκύπτουν από μη εναρμονισμένες εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά το ζήτημα της προσβασιμότητας. Στοχεύει επίσης στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της αυτόνομης επιλογής των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και στην ενίσχυση της προσπάθειας πλήρους και ισότιμης συμπερίληψης των ατόμων αυτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, έκφανση της οποίας είναι και η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης αναφορικά με τις δυνατότητες πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει την 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 21:30, και θα ολοκληρωθεί την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:30.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ