Ολοκλήρωση δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: ««Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Την 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 17.00 μμ, ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: ««Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν επισταμένως, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση του επιπέδου προστασίας που απολαμβάνουν οι καταναλωτές από εμπορικές πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε παραβίαση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη  νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, μέσω της ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών κατά παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιωθεί η πρόσβαση των καταναλωτών στη δικαιοσύνη και να διευκολυνθεί η αναζήτηση από τους καταναλωτές αποζημιώσεων ή άλλων μέτρων επανόρθωσης και αποκατάστασης έναντι της ζημίας που υπέστησαν.

Ειδικότερα, το παρόν σχέδιο νόμου, αφορά στην άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών που θίγονται από τις παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, στην επιβολή και στην επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, στην βελτίωση των όρων λειτουργίας του λιανικού εμπορίου, στη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών από παράνομες πρακτικές στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και στη ρύθμιση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως ή υποθαλάσσια παλαίωση οίνων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμο.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει την 30η Δεκεμβρίου2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00,  και θα ολοκληρωθεί την 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ