Ολοκλήρωση δημοσίευσης διαβούλευσης

Το Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 μμ ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο Πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».
Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου. Τα σχόλια και οι εποικοδομητικές προτάσεις/απόψεις σας, θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων -Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει σήμερα, 19 Αυγούστου 2022,  ημέρα Παρασκευή, και ώρα 5:00 μμ, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιχειρηματικά Πάρκα».

Σκοπός του παρόντος είναι η θέσπιση του πλαισίου ρύθμισης των Επιχειρηματικών Πάρκων ώστε να επιτυγχάνει την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:

(α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης,

(β) στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση και περιβαλλοντική υποβάθμιση,

(γ) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης,

(δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,

(ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών,

(στ) στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης,

(θ) στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμο.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει την 19 Αυγούστου 2022 και ώρα  5:00 μμ,  και θα ολοκληρωθεί την 2 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μμ.

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, παρατείνει από την Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 18.00μμ, τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο Πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων».
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στην παράταση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου.
Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα παραταθεί από την Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18.00μμ και θα ολοκληρωθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 μμ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ