Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

H δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» ολοκληρώθηκε.

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις»

Έναρξη Διαβούλευσης Νομοσχεδίου
Εισάγεται από 26 Αυγούστου 2021, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις».
Με το ως άνω σχέδιο νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, μέσω βελτιωτικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την επιτάχυνση κι ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών καθώς και την ασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές μέσω της ενοποίησης των διατάξεων περί στρατηγικών επενδύσεων.
Το Μέρος Α’ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει την ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και του ν. 3894/2010 (Α’ 204). Με την ενοποίηση των ως άνω διατάξεων των δύο νόμων, του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και του ν. 3894/2010 (Α’ 204) σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο διασφαλίζεται η απαραίτητη σαφήνεια περί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων κι αίρεται η παράλληλη ισχύς των δύο ως άνω νομοθετημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, προέβλεπαν διαφορετική ρύθμιση επί των ιδίων ζητημάτων προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές. Οι βασικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων περιλαμβάνουν νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων, που προωθούν σύγχρονους τομείς της οικονομίας, την εισαγωγή κεφαλαιακών κινήτρων πέραν των προβλεπόμενων φορολογικών σε ειδικές κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων καθώς και ειδικές προβλέψεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης κι ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων.
Το Μέρος Β’ του νομοσχεδίου αναφέρεται στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο την περαιτέρω ελκυστικότητα των καθεστώτων ενισχύσεων του νόμου 4399/2016 (Α’ 117), με την εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποιητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας και αναμορφώνονται τα καθεστώτα επενδύσεων μείζονος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρακτήρα ενώ προστίθενται νέες επιλέξιμες δραστηριότητες. Εισάγονται ουσιαστικές βελτιωτικές ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, προκειμένου να καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές, διευρύνοντας τους φορείς προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης και εμπλέκοντας περισσότερο πιστοποιημένους ελεγκτές, οι οποίοι προέρχονται από την ιδιωτική οικονομία. Επιπλέον, εισάγεται χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων καθώς και για την ολοκλήρωση του ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησής τους. Η εισαγωγή των ως άνω χρονικών ορίων θα μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο αξιολόγησης κι ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Προτείνονται ρυθμίσεις, που διασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και θεσπίζεται ειδική αντιμετώπιση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.
Επιπλέον, στο Μέρος Β’ εισάγονται τροποποιήσεις του ΑΝ 89/1967, που επιλύουν τις εντοπισθείσες καθυστερήσεις σε επίπεδο αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του ΑΝ 89/1967 και την ανάγκη απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, ιδιωτικού, δημοσίου κι ευρύτερου δημοσίου τομέα, το αντικείμενο δραστηριότητας και ο σκοπός των οποίων σχετίζεται με τις ιδιωτικές και τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς, επίσης, και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κι αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9/9/2021 και ώρα 22:00.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Νίκος Παπαθανάσης

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων