Άρθρο 01 – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για να δείτε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Συστήματος Αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων που διέρχονται από τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία εισόδου – εξόδου της χώρας, πατήστε εδώ

 • 22 Οκτωβρίου 2018, 13:01 | Σωτήρης Γαρατζώτης

  Αξιότιμοι,

  Αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας, SPACE HELLAS, και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΡΗΤΡΕΣ
  Σημείο Χρόνος Απόκρισης
  Παρακαλούμε όπως εξεταστεί η αύξηση του χρόνου απόκρισης από 4 ώρες σε 8 ώρες για τα περιφερειακά σημεία, λόγω της ενδεχόμενης δυσκολίας πρόσβασης σε αυτά λαμβάνοντας προπαντώς υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

  Αποδεκτή ετήσια διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Α – Ρήτρες:
  Στο σχέδιο διαβούλευσης αναφέρεται:
  Η ελάχιστη ετήσια αποδεκτή διαθεσιμότητα των συστημάτων της Κατηγορίας Α είναι 99.5% (ενώ για την Κατηγορία Β είναι 99%). Σε περίπτωση διαθεσιμότητας μικρότερης του ανωτέρω ετήσιου ποσοστού, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,02 % επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος, για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας.
  Παρακαλούμε όπως εξεταστεί και διαφοροποιηθεί το ανωτέρω λεκτικό ώστε η ρήτρα να επιβάλλεται στην κάθε διακριτή μονάδα εξοπλισμού ή λογισμικού και ΟΧΙ σε όλο το σύστημα.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται:
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται από τις προδιαγραφές πρέπει να προκύπτουν από επίσημο αναγνωρισμένο Τεχνικό εγχειρίδιο ή τεχνικό Φυλλάδιο του κατασκευαστή και όχι από φωτοαντίγραφα αυτών, ακόμη και επικυρωμένα.
  Παρακαλούμε όπως διαφοροποιηθεί η ανωτέρω απαίτηση δεδομένου ότι δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή «γνήσιων» – «πρωτόιυπων εγχειριδίων των κατασκευαστών διότι οι κατασκευαστές διαθέτουν τα ανωτέρω ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι μέσω διαδικτύου.

  § 11.1.17: «Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει όλες τις τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες από τους αρμόδιους φορείς,…»
  • Οι απαιτούμενες άδειες – εγκρίσεις εμπλέκουν υπηρεσίες του Δημοσίου με μη εγγυημένο χρόνο απόκρισης. Θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα τόσο στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όσο και στη διαδικασία παραλαβής ώστε τυχόν καθυστερήσεις προερχόμενες από αυτή την απαίτηση να μην είναι εις βάρος του αναδόχου αλλά και να μην επηρεάζουν την εγγύηση του έργου, προσθέτοντας κρυφά κόστη και απρόβλεπτες δαπάνες στο έργο. Επομένως προτείνεται το σύνολο των απαιτούμενων αδειών να μην είναι στην ευθύνη του Αναδόχου.

  § 11.7.23: «Στη δωρεάν εγγύηση και συντήρηση, κανένα τμήμα μονάδας ή εξοπλισμού του Έργου δεν θεωρείται αναλώσιμο (π.χ. μπαταρίες UPS, ηλεκτρικοί λαμπτήρες, φρέον κλιματιστικού κλπ.) και η υποχρέωση αντικατάστασής του από τον Ανάδοχο δεν δύναται να επιφέρει επιπλέον κόστος στον Αγοραστή.
  Εξαίρεση υφίσταται μόνο εφόσον αυτό ορίζεται ρητά στην παρούσα.»
  Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι η εξαίρεση αφορά την αναφορά που θα γίνεται στην προσφορά μας(Τεχνική Προσφορά υποψηφίου) για τα αναλώσιμα είδη που εξαιρούνται από τους κατασκευαστικούς οίκους.

  § 11.8.4.: «Το ετήσιο κόστος συντήρησης και υποστήριξης θα δοθεί αναλυτικά στους Πίνακες της οικονομικής προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος (υλικό, λογισμικό, εργασία, άδεια χρήσης ανά μονάδα).»
  ΠΡΟΣΟΧΗ. Στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο σχέδιο της διαβούλευσης δεν συμπεριλαμβάνεται αντίστοιχη στήλη για το ετήσιο κόστος συντήρησης.

  § 11.8.5: «To σύνολο του ετησίου κόστους συντήρησης, δε θα υπερβαίνει το 3% του συνολικού κόστους του παρόντος Έργου.»
  Παρακαλούμε όπως ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ιδιαίτερα οι κατασκευαστικοί οίκοι του λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών αλλά και αυτοί των συστημάτων έχουν υψηλό κόστος συντήρησης το οποίο μπορεί να ανέλθει και στο 20% ανά έτος.

  § 11.2.5.3.1: Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η χρήση δυο καμερών ANPR ανά ροή ελέγχου για αναγνώριση εμπρόσθιας και οπίσθιας πινακίδας δε μπορεί να λειτουργήσει για όλους τους τύπους οχημάτων. Λόγω του διαφορετικού μήκους των οχημάτων – και του σημείο στάσης του οχήματος ελλοχεύει ο κίνδυνος η πινακίδα να βρίσκεται πολύ κοντά ή πολύ μακριά από την κάμερα ( ή ακόμα και εκτός οπτικού πεδίου της κάμερας πχ στην περίπτωση ενός φορτηγού με ρυμουλκούμενο ) Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ροές για 1)επιβατηγά , 2)φορτηγά και μικρά οχήματα με ρυμουλκούμενο και 3) φορτηγά με ρυμουλκούμενο. Επίσης μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του tailgating
  • § 11.3.6.5.2: Θεωρούμε ότι δεν θα ήταν λογικό να εξαιρεθούν οι κάμερες που διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία αναγνώρισης πινακίδων καθώς με τον τρόπο αυτό μειώνεται η κεντρική επεξεργαστική ισχύς του συστήματος
  • § 11.3.6.5.7: Να διευκρινιστεί εάν η απόσταση των 10 μέτρων αφορά όλους τους τύπους περιβαλλοντικών συνθηκών ( ημέρα / νύχτα/ πυκνή βροχή /ομίχλη / χιονοθύελλα)
  • § 11.3.6.5.10: Θεωρούμε ότι το εστιακό μήκος του φακού που προδιαγράφετε είναι δεσμευτικό και ενδεχομένως δεν θα είναι επαρκές για όλα τα σημεία εγκατάστασης . Προτείνουμε να αλλάξει η απαίτηση σε …. «μεταβλητής εστιακής ποσότητας κατάλληλης για το σημείο εγκατάστασης.
  • § 11.3.6.6.4: Παρακαλούμε να προστεθεί και version λειτουργικού ANDROID 5.1 ή μεγαλύτερη.
  • § 11.4.7.9: Το ζητούμενο ποσοστό επιτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Τα σύγχρονα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων επιτυγχάνουν αναγνώριση χαρακτήρων & αριθμών πινακίδας της τάξης του 95%.Αυτό διαφέρει από το ποσοστό επιτυχούς λήψης πινακίδας (License plate capture) που μπορεί να είναι και 99%. Παρακαλούμε τροποποιήστε ανάλογα την συγκεκριμένη απαίτηση.
  • § 11.4.7.10: Τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων μπορούν να υποστηρίξουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες πινακίδων εφόσον κάθε σχετική κατηγορία είναι ορθά δομημένη, επίσημα καταχωρημένη. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες. Ως εκ τούτου προτείνουμε στην συγκεκριμένη προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «Η μηχανή αναγνώρισης θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και πινακίδες ειδικών κατηγοριών, ελληνικές και λοιπών χωρών, όπως πινακίδες για οχήματα:
  • Δημόσιας Χρήσης
  • Κρατικά αυτοκίνητα
  • Αναπήρων πολέμου
  • Κρατικών Υπηρεσιών
  • Σωμάτων Ασφαλείας
  • Ενόπλων Δυνάμεων
  • Διπλωματικού Σώματος και Ξένων αποστολών»
  Σε διαφορετική περίπτωση να αναφερθεί ρητά ότι θα προσφερθούν από τις αρμόδιες αρχές πολλαπλά δείγματα πινακίδων για ενσωμάτωση τους στο σύστημα και θα δοθεί στον ανάδοχο κατάλληλος πρόσθετος χρόνος για την καταχώρηση πρόσθετων τύπων πινακίδων (ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου).
  • § 11.4.7.12: Παρακαλούμε η απαίτηση αν γίνει πιο συγκεκριμένη. Μετατροπή από ποιους χαρακτήρες σε λατινικούς;
  • § 11.5.3: Ο χρόνος των 15 ημέρων δεν επαρκεί για προετοιμασία μελέτης εφαρμογής βάσει των ζητούμενων. Παρακαλούμε ο χρόνος αυτός να τουλάχιστον να διπλασιαστεί (25 εργάσιμες ημέρες).

 • 22 Οκτωβρίου 2018, 13:11 | Σωτήρης Γαρατζώτης

  Αξιότιμοι,

  Αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΡΗΤΡΕΣ
  Σημείο Χρόνος Απόκρισης
  Παρακαλούμε όπως εξεταστεί η αύξηση του χρόνου απόκρισης από 4 ώρες σε 8 ώρες για τα περιφερειακά σημεία, λόγω της ενδεχόμενης δυσκολίας πρόσβασης σε αυτά λαμβάνοντας προπαντώς υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

  Αποδεκτή ετήσια διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Α – Ρήτρες:
  Στο σχέδιο διαβούλευσης αναφέρεται:
  Η ελάχιστη ετήσια αποδεκτή διαθεσιμότητα των συστημάτων της Κατηγορίας Α είναι 99.5% (ενώ για την Κατηγορία Β είναι 99%). Σε περίπτωση διαθεσιμότητας μικρότερης του ανωτέρω ετήσιου ποσοστού, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,02 % επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος, για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας.
  Παρακαλούμε όπως εξεταστεί και διαφοροποιηθεί το ανωτέρω λεκτικό ώστε η ρήτρα να επιβάλλεται στην κάθε διακριτή μονάδα εξοπλισμού ή λογισμικού και ΟΧΙ σε όλο το σύστημα.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται:
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται από τις προδιαγραφές πρέπει να προκύπτουν από επίσημο αναγνωρισμένο Τεχνικό εγχειρίδιο ή τεχνικό Φυλλάδιο του κατασκευαστή και όχι από φωτοαντίγραφα αυτών, ακόμη και επικυρωμένα.
  Παρακαλούμε όπως διαφοροποιηθεί η ανωτέρω απαίτηση δεδομένου ότι δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή «γνήσιων» – «πρωτόιυπων εγχειριδίων των κατασκευαστών διότι οι κατασκευαστές διαθέτουν τα ανωτέρω ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι μέσω διαδικτύου.

  § 11.1.17: «Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει όλες τις τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες από τους αρμόδιους φορείς,…»
  • Οι απαιτούμενες άδειες – εγκρίσεις εμπλέκουν υπηρεσίες του Δημοσίου με μη εγγυημένο χρόνο απόκρισης. Θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα τόσο στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όσο και στη διαδικασία παραλαβής ώστε τυχόν καθυστερήσεις προερχόμενες από αυτή την απαίτηση να μην είναι εις βάρος του αναδόχου αλλά και να μην επηρεάζουν την εγγύηση του έργου, προσθέτοντας κρυφά κόστη και απρόβλεπτες δαπάνες στο έργο. Επομένως προτείνεται το σύνολο των απαιτούμενων αδειών να μην είναι στην ευθύνη του Αναδόχου.

  § 11.7.23: «Στη δωρεάν εγγύηση και συντήρηση, κανένα τμήμα μονάδας ή εξοπλισμού του Έργου δεν θεωρείται αναλώσιμο (π.χ. μπαταρίες UPS, ηλεκτρικοί λαμπτήρες, φρέον κλιματιστικού κλπ.) και η υποχρέωση αντικατάστασής του από τον Ανάδοχο δεν δύναται να επιφέρει επιπλέον κόστος στον Αγοραστή.
  Εξαίρεση υφίσταται μόνο εφόσον αυτό ορίζεται ρητά στην παρούσα.»
  Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι η εξαίρεση αφορά την αναφορά που θα γίνεται στην προσφορά μας(Τεχνική Προσφορά υποψηφίου) για τα αναλώσιμα είδη που εξαιρούνται από τους κατασκευαστικούς οίκους.

  § 11.8.4.: «Το ετήσιο κόστος συντήρησης και υποστήριξης θα δοθεί αναλυτικά στους Πίνακες της οικονομικής προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος (υλικό, λογισμικό, εργασία, άδεια χρήσης ανά μονάδα).»
  ΠΡΟΣΟΧΗ. Στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο σχέδιο της διαβούλευσης δεν συμπεριλαμβάνεται αντίστοιχη στήλη για το ετήσιο κόστος συντήρησης.

  § 11.8.5: «To σύνολο του ετησίου κόστους συντήρησης, δε θα υπερβαίνει το 3% του συνολικού κόστους του παρόντος Έργου.»
  Παρακαλούμε όπως ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ιδιαίτερα οι κατασκευαστικοί οίκοι του λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών αλλά και αυτοί των συστημάτων έχουν υψηλό κόστος συντήρησης το οποίο μπορεί να ανέλθει και στο 20% ανά έτος.

  § 11.2.5.3.1: Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η χρήση δυο καμερών ANPR ανά ροή ελέγχου για αναγνώριση εμπρόσθιας και οπίσθιας πινακίδας δε μπορεί να λειτουργήσει για όλους τους τύπους οχημάτων. Λόγω του διαφορετικού μήκους των οχημάτων – και του σημείο στάσης του οχήματος ελλοχεύει ο κίνδυνος η πινακίδα να βρίσκεται πολύ κοντά ή πολύ μακριά από την κάμερα ( ή ακόμα και εκτός οπτικού πεδίου της κάμερας πχ στην περίπτωση ενός φορτηγού με ρυμουλκούμενο ) Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ροές για 1)επιβατηγά , 2)φορτηγά και μικρά οχήματα με ρυμουλκούμενο και 3) φορτηγά με ρυμουλκούμενο. Επίσης μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του tailgating
  • § 11.3.6.5.2: Θεωρούμε ότι δεν θα ήταν λογικό να εξαιρεθούν οι κάμερες που διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία αναγνώρισης πινακίδων καθώς με τον τρόπο αυτό μειώνεται η κεντρική επεξεργαστική ισχύς του συστήματος
  • § 11.3.6.5.7: Να διευκρινιστεί εάν η απόσταση των 10 μέτρων αφορά όλους τους τύπους περιβαλλοντικών συνθηκών ( ημέρα / νύχτα/ πυκνή βροχή /ομίχλη / χιονοθύελλα)
  • § 11.3.6.5.10: Θεωρούμε ότι το εστιακό μήκος του φακού που προδιαγράφετε είναι δεσμευτικό και ενδεχομένως δεν θα είναι επαρκές για όλα τα σημεία εγκατάστασης . Προτείνουμε να αλλάξει η απαίτηση σε …. «μεταβλητής εστιακής ποσότητας κατάλληλης για το σημείο εγκατάστασης.
  • § 11.3.6.6.4: Παρακαλούμε να προστεθεί και version λειτουργικού ANDROID 5.1 ή μεγαλύτερη.
  • § 11.4.7.9: Το ζητούμενο ποσοστό επιτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Τα σύγχρονα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων επιτυγχάνουν αναγνώριση χαρακτήρων & αριθμών πινακίδας της τάξης του 95%.Αυτό διαφέρει από το ποσοστό επιτυχούς λήψης πινακίδας (License plate capture) που μπορεί να είναι και 99%. Παρακαλούμε τροποποιήστε ανάλογα την συγκεκριμένη απαίτηση.
  • § 11.4.7.10: Τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων μπορούν να υποστηρίξουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες πινακίδων εφόσον κάθε σχετική κατηγορία είναι ορθά δομημένη, επίσημα καταχωρημένη. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες. Ως εκ τούτου προτείνουμε στην συγκεκριμένη προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «Η μηχανή αναγνώρισης θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και πινακίδες ειδικών κατηγοριών, ελληνικές και λοιπών χωρών, όπως πινακίδες για οχήματα:
  • Δημόσιας Χρήσης
  • Κρατικά αυτοκίνητα
  • Αναπήρων πολέμου
  • Κρατικών Υπηρεσιών
  • Σωμάτων Ασφαλείας
  • Ενόπλων Δυνάμεων
  • Διπλωματικού Σώματος και Ξένων αποστολών»
  Σε διαφορετική περίπτωση να αναφερθεί ρητά ότι θα προσφερθούν από τις αρμόδιες αρχές πολλαπλά δείγματα πινακίδων για ενσωμάτωση τους στο σύστημα και θα δοθεί στον ανάδοχο κατάλληλος πρόσθετος χρόνος για την καταχώρηση πρόσθετων τύπων πινακίδων (ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου).
  • § 11.4.7.12: Παρακαλούμε η απαίτηση αν γίνει πιο συγκεκριμένη. Μετατροπή από ποιους χαρακτήρες σε λατινικούς;
  • § 11.5.3: Ο χρόνος των 15 ημέρων δεν επαρκεί για προετοιμασία μελέτης εφαρμογής βάσει των ζητούμενων. Παρακαλούμε ο χρόνος αυτός να τουλάχιστον να διπλασιαστεί (25 εργάσιμες ημέρες).

 • 18 Οκτωβρίου 2018, 08:09 | Μιχάλης Πέτσιος

  Στο άρθρο 1, παρ 11, σημείο 11.7.23 προτείνεται οι μπαταρίες να θεωρούνται αναλώσιμο, καθώς το κόστος είναι μεγάλο και οι βλάβες συχνές (οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται συχνά καταστρέφονται μόνο και μόνο λόγω της συνθήκης αυτής). Επίσης, η καλή λειτουργία τους και ο χρόνος «ζωής» τους εναπόκειται στον χρήστη.

 • 17 Οκτωβρίου 2018, 18:19 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

  11.3.6.5.2.
  Θα πρότεινα οι κάμερες να διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία αναγνώρισης πινακίδων ,για ταχύτερη ταυτοποίηση,εφόσον η ενέργεια αυτή δεν αντιβαίνει στον κανονισμό G.D.P.R.

  11.4.7.28.2.
  Nα μην εξαιρείται η δυνατότητα πραγματικού χρόνου θέασης των ελεγχόμενων οχημάτων,για Υπηρεσιακούς λόγους.

  11.7.13.
  Υποχρεωτική ρήτρα και όχι συμφωνία συνεννόησης,για τις αργίες,έστω και αν δεν είναι επείγουσα βλάβη-επόμενο άρθρο-.

  11.7.19.
  Με ταυτόχρονη παρουσία εμπειρογωμόνων της ΕΛ-ΑΣ.

  11.2.3.
  Και-συναρτήσει του κόστους- φωσφορίζουσα πινακίδα.

 • 12 Οκτωβρίου 2018, 13:25 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

  Αξιότιμοι,

  Αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΡΗΤΡΕΣ
  Σημείο Χρόνος Απόκρισης
  Παρακαλούμε όπως εξεταστεί η αύξηση του χρόνου απόκρισης από 4 ώρες σε 8 ώρες για τα περιφερειακά σημεία, λόγω της ενδεχόμενης δυσκολίας πρόσβασης σε αυτά λαμβάνοντας προπαντώς υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

  Αποδεκτή ετήσια διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Α – Ρήτρες:
  Στο σχέδιο διαβούλευσης αναφέρεται:
  Η ελάχιστη ετήσια αποδεκτή διαθεσιμότητα των συστημάτων της Κατηγορίας Α είναι 99.5% (ενώ για την Κατηγορία Β είναι 99%). Σε περίπτωση διαθεσιμότητας μικρότερης του ανωτέρω ετήσιου ποσοστού, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,02 % επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος, για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας.
  Παρακαλούμε όπως εξεταστεί και διαφοροποιηθεί το ανωτέρω λεκτικό ώστε η ρήτρα να επιβάλλεται στην κάθε διακριτή μονάδα εξοπλισμού ή λογισμικού και ΟΧΙ σε όλο το σύστημα.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται:
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται από τις προδιαγραφές πρέπει να προκύπτουν από επίσημο αναγνωρισμένο Τεχνικό εγχειρίδιο ή τεχνικό Φυλλάδιο του κατασκευαστή και όχι από φωτοαντίγραφα αυτών, ακόμη και επικυρωμένα.
  Παρακαλούμε όπως διαφοροποιηθεί η ανωτέρω απαίτηση δεδομένου ότι δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή «γνήσιων» – «πρωτόιυπων εγχειριδίων των κατασκευαστών διότι οι κατασκευαστές διαθέτουν τα ανωτέρω ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι μέσω διαδικτύου.

  § 11.1.17: «Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει όλες τις τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες από τους αρμόδιους φορείς,…»
  • Οι απαιτούμενες άδειες – εγκρίσεις εμπλέκουν υπηρεσίες του Δημοσίου με μη εγγυημένο χρόνο απόκρισης. Θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα τόσο στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όσο και στη διαδικασία παραλαβής ώστε τυχόν καθυστερήσεις προερχόμενες από αυτή την απαίτηση να μην είναι εις βάρος του αναδόχου αλλά και να μην επηρεάζουν την εγγύηση του έργου, προσθέτοντας κρυφά κόστη και απρόβλεπτες δαπάνες στο έργο. Επομένως προτείνεται το σύνολο των απαιτούμενων αδειών να μην είναι στην ευθύνη του Αναδόχου.

  § 11.7.23: «Στη δωρεάν εγγύηση και συντήρηση, κανένα τμήμα μονάδας ή εξοπλισμού του Έργου δεν θεωρείται αναλώσιμο (π.χ. μπαταρίες UPS, ηλεκτρικοί λαμπτήρες, φρέον κλιματιστικού κλπ.) και η υποχρέωση αντικατάστασής του από τον Ανάδοχο δεν δύναται να επιφέρει επιπλέον κόστος στον Αγοραστή.
  Εξαίρεση υφίσταται μόνο εφόσον αυτό ορίζεται ρητά στην παρούσα.»
  Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι η εξαίρεση αφορά την αναφορά που θα γίνεται στην προσφορά μας(Τεχνική Προσφορά υποψηφίου) για τα αναλώσιμα είδη που εξαιρούνται από τους κατασκευαστικούς οίκους.

  § 11.8.4.: «Το ετήσιο κόστος συντήρησης και υποστήριξης θα δοθεί αναλυτικά στους Πίνακες της οικονομικής προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος (υλικό, λογισμικό, εργασία, άδεια χρήσης ανά μονάδα).»
  ΠΡΟΣΟΧΗ. Στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο σχέδιο της διαβούλευσης δεν συμπεριλαμβάνεται αντίστοιχη στήλη για το ετήσιο κόστος συντήρησης.

  § 11.8.5: «To σύνολο του ετησίου κόστους συντήρησης, δε θα υπερβαίνει το 3% του συνολικού κόστους του παρόντος Έργου.»
  Παρακαλούμε όπως ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ιδιαίτερα οι κατασκευαστικοί οίκοι του λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών αλλά και αυτοί των συστημάτων έχουν υψηλό κόστος συντήρησης το οποίο μπορεί να ανέλθει και στο 20% ανά έτος.

  § 11.2.5.3.1: Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η χρήση δυο καμερών ANPR ανά ροή ελέγχου για αναγνώριση εμπρόσθιας και οπίσθιας πινακίδας δε μπορεί να λειτουργήσει για όλους τους τύπους οχημάτων. Λόγω του διαφορετικού μήκους των οχημάτων – και του σημείο στάσης του οχήματος ελλοχεύει ο κίνδυνος η πινακίδα να βρίσκεται πολύ κοντά ή πολύ μακριά από την κάμερα ( ή ακόμα και εκτός οπτικού πεδίου της κάμερας πχ στην περίπτωση ενός φορτηγού με ρυμουλκούμενο ) Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ροές για 1)επιβατηγά , 2)φορτηγά και μικρά οχήματα με ρυμουλκούμενο και 3) φορτηγά με ρυμουλκούμενο. Επίσης μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του tailgating
  • § 11.3.6.5.2: Θεωρούμε ότι δεν θα ήταν λογικό να εξαιρεθούν οι κάμερες που διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία αναγνώρισης πινακίδων καθώς με τον τρόπο αυτό μειώνεται η κεντρική επεξεργαστική ισχύς του συστήματος
  • § 11.3.6.5.7: Να διευκρινιστεί εάν η απόσταση των 10 μέτρων αφορά όλους τους τύπους περιβαλλοντικών συνθηκών ( ημέρα / νύχτα/ πυκνή βροχή /ομίχλη / χιονοθύελλα)
  • § 11.3.6.5.10: Θεωρούμε ότι το εστιακό μήκος του φακού που προδιαγράφετε είναι δεσμευτικό και ενδεχομένως δεν θα είναι επαρκές για όλα τα σημεία εγκατάστασης . Προτείνουμε να αλλάξει η απαίτηση σε …. «μεταβλητής εστιακής ποσότητας κατάλληλης για το σημείο εγκατάστασης.
  • § 11.3.6.6.4: Παρακαλούμε να προστεθεί και version λειτουργικού ANDROID 5.1 ή μεγαλύτερη.
  • § 11.4.7.9: Το ζητούμενο ποσοστό επιτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Τα σύγχρονα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων επιτυγχάνουν αναγνώριση χαρακτήρων & αριθμών πινακίδας της τάξης του 95%.Αυτό διαφέρει από το ποσοστό επιτυχούς λήψης πινακίδας (License plate capture) που μπορεί να είναι και 99%. Παρακαλούμε τροποποιήστε ανάλογα την συγκεκριμένη απαίτηση.
  • § 11.4.7.10: Τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων μπορούν να υποστηρίξουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες πινακίδων εφόσον κάθε σχετική κατηγορία είναι ορθά δομημένη, επίσημα καταχωρημένη. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες. Ως εκ τούτου προτείνουμε στην συγκεκριμένη προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «Η μηχανή αναγνώρισης θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και πινακίδες ειδικών κατηγοριών, ελληνικές και λοιπών χωρών, όπως πινακίδες για οχήματα:
  • Δημόσιας Χρήσης
  • Κρατικά αυτοκίνητα
  • Αναπήρων πολέμου
  • Κρατικών Υπηρεσιών
  • Σωμάτων Ασφαλείας
  • Ενόπλων Δυνάμεων
  • Διπλωματικού Σώματος και Ξένων αποστολών»
  Σε διαφορετική περίπτωση να αναφερθεί ρητά ότι θα προσφερθούν από τις αρμόδιες αρχές πολλαπλά δείγματα πινακίδων για ενσωμάτωση τους στο σύστημα και θα δοθεί στον ανάδοχο κατάλληλος πρόσθετος χρόνος για την καταχώρηση πρόσθετων τύπων πινακίδων (ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου).
  • § 11.4.7.12: Παρακαλούμε η απαίτηση αν γίνει πιο συγκεκριμένη. Μετατροπή από ποιους χαρακτήρες σε λατινικούς;
  • § 11.5.3: Ο χρόνος των 15 ημέρων δεν επαρκεί για προετοιμασία μελέτης εφαρμογής βάσει των ζητούμενων. Παρακαλούμε ο χρόνος αυτός να τουλάχιστον να διπλασιαστεί (25 εργάσιμες ημέρες).

 • 11 Οκτωβρίου 2018, 18:33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

  11.2.1.
  Θα πρότεινα οι πινακίδες ενημέρωσης να είναι φωσφορίζουσες,ώστε να διακρίνονται από μακριά και τις νυκτερινές ώρες,αναλόγως του κόστους.

  11.3.6.5.2.
  Οι κάμερες,καλό θα είναι,να διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία αναγνώρισης πινακίδων.
  Έτσι θα υπάρχει αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη απόδοση του Συστήματος,συνδεδεμένες on-line με το Κέντρο Δεδομένων,εκτός και αν η ενέργεια αυτή αντίκειται στον Kανονισμό G.D.P.R.