Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Κατασκευή Τεχνητού Εμποδίου (Φράχτης) Στο Χερσαίο Τμήμα Της Ελληνο-Τουρκικής Μεθορίου Στην Περιοχή Ορεστιάδας Νομού Έβρου»

Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Κατασκευή Τεχνητού Εμποδίου (Φράχτης) Στο Χερσαίο Τμήμα Της Ελληνο-Τουρκικής Μεθορίου Στην Περιοχή Ορεστιάδας Νομού Έβρου».

Το κείμενο της διαβούλευσης περιλαμβάνει:

1.  Συνοπτική περιγραφή του έργου

2.  Αναλυτική περιγραφή της κατασκευής

3.  Το είδος των χωματουργικών και λοιπών εργασιών

4.  Αλληλουχία εργασιών που θ΄ απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 20 Αυγούστου.