Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 23:59 της Κυριακής 5 Δεκεμβρίου 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το προς κατάθεση σχέδιο νόμου: «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε με τα σχόλια και τις απόψεις σας. Θα επακολουθήσει μελέτη και επεξεργασία τους.

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου: «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»

Με το ανωτέρω σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

1. Προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο οποίο θα καταγγέλλονται περιστατικά προσβολής ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή βασανιστηρίων ή άλλες μορφές κακοποίησης  πολιτών από το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας σε βάρος πολιτών, ώστε μέσα από ένα αξιόπιστο μηχανισμό λογοδοσίας και ελέγχου να εξασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική διερεύνησή τους και η απόδοση ευθυνών.

2. Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Συντονισμού και Στρατηγικής Ασφάλειας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας και της  Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου και της αποστολής τους.

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτοτελής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με αποστολή την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Υπουργείου και το συντονισμό των συναρμοδίων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

4. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διάθεση στα Σώματα Ασφαλείας των κατασχεμένων μεταφορικών μέσων για κάλυψη των αναγκών τους, που τραυματίζονται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής αστυνομικών.

5. Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού με την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες» που θα προέρχονται, κατά βάση, από τους εποχικούς πυροσβέστες κατόπιν εξετάσεων με αντικειμενικά κριτήρια και επιλογής από Επιτροπή στην οποία μετέχει εκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π. Το προσωπικό αυτό θα έχει ως κύριο καθήκον τη δασοπυρόσβεση και τη δασοπροστασία και θα επικουρεί παράλληλα το πυροσβεστικό προσωπικό  στα κύρια καθήκοντά του.

6. Επιπλέον, καταργείται η Ελληνική Αγροφυλακή, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ασκούνται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες. Το προσωπικό της καταργούμενης υπηρεσίας μετατάσσεται στις Δασικές Υπηρεσίες του τόπου που υπηρετεί, στις οποίες συνιστώνται αντίστοιχες οργανικές θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα τους.

Η Διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, όπως και η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των επιλογών της. Για αυτό, σας καλώ,  να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις σας και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 05/12/2010 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ