Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση του Σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση και λειτουργία Επικουρικής Ακτοφυλακής»

Παρατίθενται λόγοι ανάληψης και κυριότερες αρχές που διέπουν τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη σύσταση της Επικουρικής Ακτοφυλακής, ως ακολούθως:

  • Η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών σε ιδιαίτερα σημαντικούς και ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών της χώρας, η καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών, η πρόληψη και προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, καθώς και η έρευνα και διάσωση σε περιπτώσεις θαλασσίων συμβάντων επιβάλλει τη σύσταση ενός μηχανισμού εθελοντών ανά την Επικράτεια (Επικουρική Ακτοφυλακή) μέσω του οποίου θα προσφέρονται οικειοθελώς υπηρεσίες προς το Λιμενικό Σώμα –Ελληνική Ακτοφυλακή.

  • Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ωφέλεια από τη λειτουργία της Επικουρικής Ακτοφυλακής (ΕΠ.ΑΚΤ.), προβλέπεται όπως αυτή δρα κατά τρόπο οργανωμένο και συντονισμένο υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών.

  • Το έργο της ΕΠ.ΑΚΤ. είναι αποκλειστικά  εθελοντικό και υποστηρικτικό του έργου και της αποστολής του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, και σε καμία περίπτωση δεν υπεισέρχεται σε δραστηριότητες του Σώματος σχετικές με την επιβολή του νόμου καθώς και σε ένοπλες επιχειρήσεις.

  • Απώτερος σκοπός της σύστασης της ΕΠ.ΑΚΤ είναι η αποκόμιση των μεγαλύτερων δυνατών ωφελειών από την εμπειρία  και  τις  γνώσεις ανθρώπων που  επιθυμούν να συνεισφέρουν οικειοθελώς σε έργα και δράσεις  κοινωνικού χαρακτήρα  του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

  • Δεδομένης της γεωγραφικής διάρθρωσης της Χώρας και για λόγους ανάπτυξης της ΕΠ.ΑΚΤ  σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του χώρου ευθύνης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, συστήνονται τοπικές Ομάδες Επικουρικής Ακτοφυλακής (ΟΜ.Ε.Α), οι οποίες παρουσιάζουν το συγκριτικό πλεονέκτημα  γνώσης του τοπικού θαλάσσιου χώρου στον οποίο θα δρουν και, ως εκ τούτου, της συνδρομής που θα  παρέχουν.

  • Η ιδιότητα του εθελοντή Ακτοφύλακα αποκτάται με τη συνδρομή συγκεκριμένων προϋποθέσεων προκειμένου να  αποφεύγεται η συμμετοχή ατόμων τα οποία δεν συνάδουν με το ρόλο και το χαρακτήρα της Επικουρικής Ακτοφυλακής.

  • Η σημασία  που αποδίδεται στο έργο των εθελοντών Ακτοφυλάκων αντανακλάται στο χαρακτηρισμό τους ως οιονεί Λιμενικών Οργάνων κατά το χρόνο που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαίδευση, επιχείρηση ή συμβάν.

  • Η αναγνώριση της Πολιτείας  προς το έργο των Εθελοντών Ακτοφυλάκων αποδεικνύεται δια της πρόβλεψης ρυθμίσεων που αφορούν την ασφαλιστική τους κάλυψη, την ύπαρξη ειδικών ευεργετικών διατάξεων  καθώς και την επιβράβευση εξαιρετικών πράξεων.

  • Για λόγους βέλτιστης αποδοτικότητας της ΕΠ.ΑΚΤ, συνιστάται  επιτελικό Γραφείο στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος το οποίο με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων Δ/νσεων θα επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση του παρεχόμενου από την ΕΠ.ΑΚΤ εθελοντικού έργου.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 7 Αυγούστου 2011 και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.