Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση διατύπωσαν απόψεις που αναφέρονται γενικά στις διατάξεις του ισχύοντος ν.2168/1993 και υποστήριξαν ότι απαιτείται συνολική αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα όπλα στη χώρα μας και πρότειναν την χρονική επέκταση της διάρκειας της διαβούλευσης.

Περαιτέρω οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν σε θέματα που αφορούν τον ορισμό του όπλου, τη χρήση ραβδωτών όπλων για το κυνήγι, τη γόμωση-αναγόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων και τη χρήση διαστελλόμενων βλημάτων.

Δεδομένου ότι με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2008/51/ΕΚ καθώς και η παροχή δυνατότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες των αεροδρομίων να χρησιμοποιούν κατάλληλα όπλα και συσκευές για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων με σκοπό τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων σε αεροσκάφη και δεν γίνεται συνολική επανεξέταση ή ρύθμιση των θεμάτων περί όπλων, δεν ανακύπτει ζήτημα στην παρούσα φάση τουλάχιστον, αναθεώρησης του όλου νομικού πλαισίου ως προτείνεται στη διαβούλευση. Εξάλλου ο ν.2168/1993 στο πλαίσιο της διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας καθιερώνει σύστημα ελέγχου των όπλων το οποίο λειτουργεί ικανοποιητικά επί σειρά ετών, χωρίς προβλήματα.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης από εδώ

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 23:59 της Δευτέρας 11 Οκτωβρίου 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το προς κατάθεση σχέδιο νόμου: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων». Τροποποίηση διατάξεων ν.2168/1993».

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε με τα σχόλια και τις απόψεις σας. Θα επακολουθήσει μελέτη και επεξεργασία τους.

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων». Τροποποίηση διατάξεων ν.2168/1993»

1. Με το αναφερόμενο στο θέμα σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων»  και επέρχονται τροποποιήσεις στον ν.2168/1993, περί όπλων.

2. Με τις επιμέρους ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου:

α. Τροποποιείται η έννοια του όπλου ώστε να καταλαμβάνει τα όπλα κρότου – αερίων καθώς και τα όπλα αφέσεως αγώνων τα οποία εύκολα μπορούν να υποστούν μετατροπές και μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν όπλα, αλλά και κάθε αντικείμενο  το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης μπορεί με ωστική δύναμη να εκτοξεύσει βλήμα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες.

β. Προσδιορίζονται τα όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για την εκδίωξη πτηνών από χώρους αεροδρομίων για την ασφάλεια των πτήσεων και καθορίζεται για πρώτη φορά η έννοια των φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων.

γ. Επαναπροσδιορίζεται η έννοια των πυρομαχικών στην οποία περιλαμβάνονται επιπροσθέτως και άλλα είδη όπως οι καψυλλιωμένοι κάλυκες, οι ειδικού τύπου βολίδες και ιδίως οι εκρηκτικές, εμπρηστικές και τροχιοδεικτικές, τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου-αερίων, καθώς και τα πάσης φύσεως εφόδια βολής όπλων οιουδήποτε τύπου που περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.

δ. Με σκοπό την  πληρότητα του ελέγχου των διακινούμενων όπλων και πυρομαχικών και τη διασφάλιση της ιχνηλάτησής τους, θεσπίζεται ως προϋπόθεση για την εισαγωγή, μεταφορά, κατασκευή, επισκευή και συναρμολόγηση των πυροβόλων όπλων η σήμανσή τους με ευδιάκριτα στοιχεία αναγνώρισης.

ε. Τέλος, με μεταβατικές διατάξεις δίδεται προθεσμία για τον εφοδιασμό των κατόχων περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων με άδεια κατοχής. Επίσης, με ανάλογες μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζονται και τα θέματα κατοχής των διαστελλομένων βλημάτων τα οποία εφεξής τίθενται υπό καθεστώς απαγόρευσης.

3. Η Διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, όπως και η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των επιλογών της. Για αυτό, σας καλώ,  να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις σας και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ