ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 86)

 

Άρθρο 86
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 38 και 40 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) που αφορούν στη λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας.