ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (άρθρα 1-2)

 

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, μέσω του εκσυγχρονισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.), της αναμόρφωσης του πλαισίου της παρεχόμενης αστυνομικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, καθώς και μέσω της αποτελεσματικότερης οργάνωσης και λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση της λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών που υπάγονται σε αυτή και συγκεκριμένα της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.