Άρθρο 09 – Αναισθησιολόγοι – Αναισθησιολογικές πράξεις

Οι επιτρεπόμενες από τη νομοθεσία, ανάλογα με το αν πρόκειται για Μ.Ι.Υ.Α. εντός νοσοκομείου ή κλινικής αφενός και εκτός νοσοκομείου ή κλινικής αφετέρου πράξεις αναισθησίας, διενεργούνται από ιατρό αναισθησιολόγο, κάτοχο πτυχίου ιατρικής που διαθέτει τίτλο ειδικότητας αναισθησιολόγου και σχετική αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος και ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και την οργάνωση των αναισθησιολογικών υπηρεσιών ως ορίζει ο νόμος και οι οδηγίες της αναισθησιολογικής εταιρείας. Οι αναισθησιολογικές πράξεις πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα κλινικά και ιατρικά πρωτόκολλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.