Άρθρο 02 – Γενικές Προδιαγραφές

1. Οι χώροι των Μ.Ι.Υ.Α. είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι και εξοπλισμένοι, ώστε να δημιουργείται άνετο και ασφαλές περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την εχεμύθεια. Εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α. και ιδιαίτερα σε άτομα με κινητικά προβλήματα και η τήρηση των σχετικών πολεοδομικών διατάξεων.
2. α) Για την ίδρυση και λειτουργία Μ.Ι.Υ.Α εντός δημόσιου νοσοκομείου εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του παρόντος σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές του οργανισμού λειτουργίας του νοσοκομείου, όπως ισχύει.
β) Για την ίδρυση και λειτουργία Μ.Ι.Υ.Α. εντός ιδιωτικών κλινικών εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του παρόντος σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και ενδεικτικά το π.δ 247/1991 (ΦΕΚ Α 93/2001) «Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών», 517/1991 (ΦΕΚ Α 202/1991) «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του π.δ. 247/1991», 235/2000 (ΦΕΚ Β 199/2000), «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 για τις οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ) Για την ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων Μ.Ι.Υ.Α (εκτός νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
Για όσα δεν προβλέπονται στο παρόν εφαρμόζονται αντίστοιχα οι προδιαγραφές των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών για τους υφιστάμενους στις ΜΥΙΑ χώρους παραμονής πριν και μετά τις μικροεπεμβάσεις, τους χώρους αποστείρωσης και αποστειρωμένου υλικού, τις αποθήκες αναλώσιμου υλικού, τους χώρους για οβίδες ιατρικών αερίων, τα αποδυτήρια και τους χώρους υγιεινής του προσωπικού, τους χώρους πλύσης προσωπικού, τα γραφεία, την υποδοχή, το λογιστήριο, τη νομιμότητα και καταλληλότητα του κτιρίου και των Η/Μ εγκαταστάσεών του και ανελκυστήρων και κάθε άλλη προδιαγραφή η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με το παρόν και η τήρηση αρχείων καθαρισμού και απολυμάνσεων ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων που περιγράφονται.
Μ.Ι.Υ.Α. που ήδη λειτουργούν με βάση την μέχρι την έκδοση του παρόντος ισχύουσα νομοθεσία οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, να προσαρμοσθούν στο παρόν.
3. Το προσωπικό των Μ.Ι.Υ.Α. τηρεί αρχείο του εξοπλισμού και των αναλωσίμων. Όλες οι συσκευές των εργαστηρίων των Μ.Ι.Υ.Α. συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας και πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου της βαθμονόμησής τους, είτε από τον κατασκευαστή, είτε από άλλον διαπιστευμένο φορέα. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως και τα αποτελέσματά του καταγράφονται σε ειδικό αρχείο. Για τις υπόλοιπες συσκευές και όργανα διενεργείται έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τουλάχιστον άπαξ ετησίως.
Ένας υπεύθυνος για κάθε διαδικασία και ένας αντικαταστάτης του ορίζονται από τον επιστημονικά υπεύθυνο για τα εργαστήρια της Μ.Ι.Υ.Α. Στα εν λόγω αρχεία καταγράφονται οι ημερομηνίες ελέγχου ή συντήρησης, τυχόν παρατηρήσεις και η υπογραφή του διενεργήσαντος τον έλεγχο ή τη συντήρηση, τη βαθμονόμηση, την περιοδική αναβαθμονόμηση και τον έλεγχο ποιότητας. Για τα αναλώσιμα καταγράφεται η παρτίδα και οι ημερομηνίες προμήθειας και λήξεως. Στο ίδιο αρχείο φυλάσσονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται για τον σκοπό αυτόν από τον κατασκευαστή ή από άλλον διαπιστευμένο φορέα, όπου αυτά προβλέπονται. Οι διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος.
4. Οι Μ.Ι.Υ.Α διαθέτουν εφεδρική και ανεξάρτητη παροχή ρεύματος (Η/Ζ), για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών των λαμβανόντων τη φροντίδα υγείας και τη διατήρηση του γεννητικού υλικού, των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων, όπως επίσης και σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας (UPS).
5. Οι Μ.Ι.Υ.Α. τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία για το προσωπικό που απασχολούν, την υγειονομική νομοθεσία και την νομοθεσία διαχείρισης των αποβλήτων που παράγουν.

 • 10 Ιουλίου 2015, 21:03 | Κωστας Παπαντωνοπουλος

  θα ηθελα να επισημανω το εξης παραδοξο σχετικα με την λειτουργια των μοναδων εξωσωματικης γονιμοποιησης. Αναρωτιεμαι πως ειναι δυνατον να επιρεπονται επεμβασεις υψηλου ρισκου οπως η ωοληψια σε κεντρα εκτος κλινικων που δεν παρεχουν την απαραιτητη ιατρικη καλυψη στις συνηθεις επιπλοκες της ειδικοτητος οπως οι αιμοραγιες και οι οξειες κοιλιες.

 • 10 Ιουλίου 2015, 10:30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Άρθρο 2-2-α και 2-2-β:

  Θα έπρεπε να προσδιορίζεται τι συμβαίνει σε περίπτωση που οι δύο προδιαγραφές συγκρούονται. Η απλή αναφορά σε “συνδυασμό προδιαγραφών” δεν αρκεί. Η λογική επιβάλλει να υπάρχει μόνο μία σειρά προδιαγραφών και το προτεινόμενο π.δ. να καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη των π.δ. 517/1991 και 235/2000, διότι οι προδιαγραφές αυτών είναι παρωχημένες και παντελώς ανεπαρκείς για τη σύγχρονη λειτουργία εργαστηρίων εξωσωματικής γονιμοποίησης.
  Πρακτικά, η παράγραφος 2β περιττεύει, δεδομένου ότι στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 15, παρ. 3) αναφέρεται ρητά ότι οι αντίθετες διατάξεις καταργούνται. Το μόνο που θα είχε νόημα είναι να διατυπωνόταν μια διάταξη που θα επέτρεπε στις Μ.Ι.Υ.Α. εντός νοσοκομείων και κλινικών να έχουν κοινή γραμματεία και κοινούς χώρους αναμονής και υγιεινής με τους χώρους της Μ.Ι.Υ.Α.. Οι κρίσιμοι χώροι και ο κρίσιμος εξοπλισμός (π.χ. των εργαστηρίων) πρέπει να έχουν τις ίδιες, υψηλού επιπέδου προδιαγραφές, οπουδήποτε κι αν στεγάζεται η Μ.Ι.Υ.Α. ανά την επικράτεια.