Άρθρο 16 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός έξι μηνών οι Μ.Ι.Υ.Α. που ήδη λειτουργούν υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Η Ε.Α.Ι.Υ.Α. δύναται να χορηγήσει παράταση, η οποία δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, εφόσον δηλώνεται και αποδεικνύεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο αυτών ότι:
α. Η προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 26/2008 ή/και του παρόντος είναι δυνατή εντός του αιτούμενου χρόνου παράτασης και έχουν δρομολογηθεί οι αναγκαίες για αυτήν διαδικασίες ή,
β. η προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 26/2008 ή/και του παρόντος δεν είναι δυνατή εντός των προβλεπόμενων στο παρόν προθεσμιών ή έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες μεταστέγασης.
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται από την Ε.Α.Ι.Υ.Α. εντός 6μήνου από την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης με τα πλήρη δικαιολογητικά.
2. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Π.Δ., διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2008, όπως κάθε φορά ισχύει. Κάθε άλλο θέμα ρυθμίζεται με απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
4. Για τους ήδη ασκούντες σχετική με το παρόν δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος:
α. Η κλινική και εργαστηριακή πείρα των άρθρων 6 και 7 του παρόντος τεκμηριώνεται από την Ε.Α.Ι.Υ.Α, ύστερα από υποβολή εκ μέρους του ενδιαφερομένου, φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει κάθε αποδεικτικό στοιχείο της εκπαίδευσης και της πείρας, ιδίως βεβαίωση προϋπηρεσίας, τίτλους σπουδών, κατάλογο εργασιών και ανακοινώσεων,
β. Η ερευνητική δραστηριότητα των άρθρων 6 και 7 του παρόντος τεκμηριώνεται με δύο τουλάχιστον δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες ή ανακοινώσεις στον τομέα της Ι.Υ.Α. σε έντυπα διεθνούς και εθνικού επιστημονικού κύρους.

  • Τέλος, οι Μ.Ι.Υ.Α. που ήδη λειτουργούν θα ήταν δυνατόν να λαμβάνουν, αμέσως με την κατάθεση της αίτησης αδειοδότησης και του σχετικού φακέλου, μια επίσημη βεβαίωση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. υπό τον τύπο “προσωρινής άδειας”, βάσει της οποίας θα τους χορηγούνται ηλεκτρονικοί κωδικοί πρόσβασης στα μητρώα της Ε.Α.Ι.Υ.Α., έτσι ώστε ο έλεγχος να αρχίσει να ασκείται αμέσως και όχι μετά την παρέλευση ενός έτους περίπου (6 μήνες διορίας + 2 μήνες παράτασης + 3 ή 6 μήνες μέχρι τη χορήγηση της άδειας).

  • Άρθρο 16, παρ. 1, περ. β, εδ. 2

    Υπάρχει μια ανακολουθία του κειμένου, η οποία πρέπει να διορθωθεί, ως προς το χρονικό διάστημα έκδοσης της άδειας από την Ε.Α.Ι.Υ.Α.: στο άρθρο 13 παρ. 1 το διάστημα αυτό ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, ενώ στην παρούσα μεταβατική διάταξη το εν λόγω διάστημα ορίζεται σε έξι (6)
    μήνες.