Άρθρο 12 – Έλεγχος των Μ.Ι.Υ.Α.

1. Η Ε.Α.Ι.Υ.Α. ελέγχει τακτικά μια φορά το χρόνο την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Ι.Υ.Α. και εκτάκτως οποτεδήποτε.
2. Ο έλεγχος μπορεί να στηρίζεται και σε πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και εκθέσεις των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας των οικείων Περιφερειών των διαπιστευμένων στο Ε.ΣΥ.Δ φορέων για τον έλεγχο συστημάτων ποιότητας, του Τ.Ε.Ε, των επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων.
3. Με απόφασή της η Ε.Α.Ι.Υ.Α., καθορίζει τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιό της προκειμένου να διενεργούν αυτοψία και να ελέγχουν την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις Μ.Ι.Υ.Α. και για τον έλεγχο της λειτουργίας τους. Προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του Ν 3305/2005 κάθε δημόσια Αρχή υποχρεούται να συνδράμει την Ε.Α.Ι.Υ.Α.

 • 10 Ιουλίου 2015, 11:11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΙΥΑ
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΙΥΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΔΙΕΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΟΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

 • 10 Ιουλίου 2015, 11:39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΙΥΑ
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΙΥΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΔΙΕΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΟΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.